نمونه دادخواست خلع ید

خلع ید،نمونه دادخواست،دادخواست خلع ید،موسسه حقوقی،مشاوره حقوقی،وکیل،وکالت،مشاوره حقوقی

نمونه دادخواست خلع ید

دادخواست خلع ید : اين دعوي از مهم ترين و شايع ترين دعاوي مربوط به مالكيت است كه با تغيير و تحول قوانين موضوعه نوع دعواي خلع يد از حيث مالي و غير مالي بودن و چگونگي تقويم ان دستخوش تغييراتي شده است.(خلع ید)

اركان دادخواست خلع يد و قلع و قمع بنا به ترتيب ذيل است

الف:مالكيت رسمي  خواهان:
 
مقررات ثبتي از جمله قوانين آمره ميباشد .روابط حقوقي بين صاحبان حق،مراجع قانون و اشخاص ثالث طبق مقررات اين قانون مورد پذيرش و شناسايي قرار گرفته است تا تدبير امور بر اساس  نظم عمومي و انضباط اجتماعي جريان يافته و موجبات از بين رفتن محل سوء استفاده فراهم شده  و منازعات احتمالي مرتفع گردد.بدين لحاظ برابر راي وحدت رويه شماره ۶۷۲-۱/۱۰/۱۳۸۳ هيات عمومي ديوان عالي كشور  طرح دعوي خلع يد از اموال غير منقول ا زناحيه اشخاصي كه مالكيت انها بر اساس مواد ۴۶و۴۷و۴۸ قانون ثبت به اثبات نرسد قابليت استماع ندارد بنابراين خواهان دعوي  خلع يد نسبت به املاكي كه سابقه ثبتي دارد يعني ملك  مورد خلع به ثبت رسيده است،لزوما بايد سند رسمي مالكيت خويش را اعم از اينكه برابر ماده ۲۲ قانون ثبت در دفتر املاك ثبت شده باشد و يا از دفتر خانه  اسناد رسمي صادر گرديده باشد ، پيوست دادخواست تقديمي نمايد.(خلع ید)
 

ب: عدواني بودن تصرفات خوانده

جهت ثبت دادخواست خلع ید توجه داشته باشید که :

اولا : كليه دعاوي خلع يد از اعيان غير منقول اعم از اينكه اختلاف در اصل مالكيت وجود داشته باشد يا خير ، مالي تلقي ميشود.(خلع ید)

ثانيا: نصاب خواسته  از حيث قطعي و قابل تجديد نظر بودن راي ، همان است كه خواهان در دادخواست خود به عنوان تقويم خواسته معين كرده است.

ثالثا :تمبر هزينه دارسي اين گونه دعاوي صرف نظر از ميزان تقويم خواسته منحصرا بر مبناي قيمت منطقه اي ملك ميباشد. لازم به ذكر است اگر در دعوي خلع يد اختلاف در مالكيت وجود نداشته باشد،موضوع در صلاحيت شوراي حل اختلاف است و دادگاه صالح به رسيدگي نميباشد.(خلع ید)

(توجه داشته باشید استفاده از نمونه دادخواست های ارائه شده ضامن پیروزی شما در دعاوی حقوقی نمی باشد حتما برای طرح دادخواست و اقدامهای قضایی از وکلای متخصص استفاده کنید.)

نمونه دادخواست خلع ید

خواهان : …

خوانده : …

وکیل : …..

تعیین خواسته و بهای آن : خلع يد مقوم به      ريال به انضمام كليه خسارات قانوني

دلایل و  منضمات : كپي مصدق سند مالكيت، معاينه و تحقيق محلي با جلب نظر كارشناس رسمي دادگستري

رياست محترم مجتمع قضائي “‌نام شهرستان محل وقوع ملك “

باسلام احتراماً به استحضارمي رساند:

به موجب سند مالكيت شماره           دانگ پلاك ثبتي   /     بخش  “شماره ونام شهرستان”  واقع درنشانی          متعلق به اينجانب مي باشد نظر به اينكه خوانده/خواندگان بدون اذن و اجازه اينجانب پلاك ثبتي مذكور را در تصرف غاصبانه خود گرفته و با وصف مراجعات مكرر از رفع تصرفات غاصبانة خود و تحويل آن به اينجانب امتناع مي نمايد فلذا با تقديم اين دادخواست مستندات به ماده ۳۰۸ و ۳۱۱ قانون مدني صدور حكم به خلع يد غاصبانه خوانده/خواندگان جزء پلاك ثبتي فوق الذكر به انضمام كليه خسارات و هزينه دادرسي مورد استدعاست .(خلع ید)

عند الاقتضا براي اثبات ادعاي خود به معاينه و تحقيق محلي با جلب نظر كارشناس رسمي دادگستري استناد مي نمايد.(خلع ید)

 نمونه دادخواست خلع ید (۲)

تعيين خواسته و بهاي آن : خلع يد مقوم به      ريال به انضمام كليه خسارات قانوني

دلائل و منضمات دادخواست :  كپي مصدق سند مالكيت، معاينه و تحقيق محلي با جلب نظر كارشناس رسمي دادگستري

رياست محترم مجتمع قضائي “‌نام شهرستان محل وقوع ملك “

باسلام احتراماً به استحضارمي رساند:

به موجب سند مالكيت شماره      ،     دانگ پلاك ثبتي      /       بخش  “شماره ونام شهرستان”  واقع درنشاني      متعلق به اينجانب مي باشد نظر به اينكه خوانده/خواندگان بدون اذن و اجازه اينجانب پلاك ثبتي مذكور را در تصرف غاصبانه خود گرفته و با وصف مراجعات مكرر از رفع تصرفات غاصبانة خود و تحويل آن به اينجانب امتناع مي نمايد فلذا با تقديم اين دادخواست مستندات به ماده ۳۰۸ و ۳۱۱ قانون مدني صدور حكم به خلع يد غاصبانه خوانده/خواندگان جزء پلاك ثبتي فوق الذكر به انضمام كليه خسارات و هزينه دادرسي مورد استدعاست .عند الاقتضا براي اثبات ادعاي خود به معاينه و تحقيق محلي با جلب نظر كارشناس رسمي دادگستري استناد مي نمايد.(دادخواست خلع ید )

محل امضاء مهر

اثر انگشت

 • در صورتيکه خواهان تمايل داشته باشد اوراق قضائي بصورت حضوري(در دفتر دادگاه) يا از طريق تلفن يا نمابر يا پست الکترونيکي به وي ابلاغ شود.در پايان شرح دادخواست ، با ذکر دقيق شماره هاي مربوطه اعلام نمايد.تا امر ابلاغ سريع تر صورت گيرد.(دادخواست خلع ید )
 • چناچه شرح دادخواست بيش از صفحه حاضر باشد از صفحات مخصوص ادامه دادخواست استفاده شود.(دادخواست خلع ید )

(توجه داشته باشید در خلع ید مشاعی خواهان می بایشت تمام خواندگان حتی در صورتی که در ملک تصرفی نداشته باشند و همچنین متصرف ملک را طرف دعوا قرار دهد)

مراحل دادرسی دادخواست خلع ید

 1. به منظور تطبيق موضوع مالكيت رسمي خواهان با مورد تصرف خوانده و احراز تصرف وي در ملك مورد اختلاف  و بيان حدود اربعه و ميزان تصرفات توام با ترسيم كروكي، قرار كارشناسي توام با قرار فوق در تصميم بعد از اولين جلسه دادگاه صادر ميگردد.(ماده ۲۵۷ق.آ.د. م)(خلع ید)
 2. آنگاه بعداز صدور قرار جهت امر ابلاغ توديع حق الزحمه كارشناس،وقت نظارت تعيين ميگردد.
 3. چنانچه در وقت مقرر دستمزد كارشناس  پرداخت نگرديد با رعايت ماده ۲۵۹ ق. آ. د.م قرار ابطال دادخواست صادر ميگردد.
 4. در صورت پرداخت دستمزد وقت ديگري جهت اجراي قرار تحقيق و معاينه محل توام با كارشناسي  تعيين و طرفين و كارشناس و عضو مجري قرار دعوت و موضوع قرار تفهيم ميگردد.(خلع ید)
 5. آنگاه وقت نظارت جهت وصول نظريه كارشناس تعيين ميشود(ماده ۲۶۰ق. آ. د.م)
 6. به محض وصول نظريه كارشناسي دادگاه وقت نظارت تعيين ميكند و به طرفين ابلاغ مي نمايد تا ظرف يك هفته از تاريخ ابلاغ  به دفتر دادگاه مراجعه  و با ملاحظه نظر كارشناس ، چنانچه مطلبي دارند نفيا يا اثباتا به طور كتبي اظها رنمايند(خلع ید)
 7. هر گاه به نظريه كارشناس از سوي طرفين اعتراض وارد نگرديد و نظريه نيز با اوضاع و احوال  معلوم و محقق مورد كارشناسي مطابقت داشته باشد، دادگاه اقدام به انشاء  راي مي نمايد(ماده ۲۲ ق.آ .د.م)(خلع ید)

4 پاسخ
 1. حمید خلیلی
  حمید خلیلی گفته:

  عرض سلام و ادب. اولا تشکر از همه زحمت کشان این مجموعه که در کنار تبلیغ و بازاریابی مجموعه ای از قوانین و عرف ها و اهکارها و نمونه رای ها را که نشان از دقت عمل بالا در تشخیص نوع طرح دعاوی و تخصص داشتن در حیطه کاری و وکالتی وکلای دادشید میباشد.
  در ضمن خواستم ببینم دادشید در تهران فعالیت دارد و اگر خواسته باشیم به یکی از وکلای شما برای مورد پرونده های تهران وکالت دهیم چطور باید عمل کنیم.
  با سپاس

 2. گروه دادشید
  admin گفته:

  درود برشما دوست عزیز و بزرگوار ..
  به نوبه خودم از لطفتون تشکر می کنم ..
  نظر لف شما ست ..
  بله مجموعه ما در شرف تاسیس دفتر تهران هستش و پیشنهاد می کنم جهت ارایه خدمات وکالتی در تهران و طرح موضوعتون با شماره تلفن های مجموعه تماس بگیرید ..موفق باشید

 3. ناشناس
  ناشناس گفته:

  با سلام.متاسفانه در دادخواست هایی که تنظیم کردید به یک نکته اصلی و مهم توجه نکردید و کل زحمت خواهان را این نوع دادخواست به حدر می دهد.در خلع ید مشاعی دادخواست باید به طرفیت همه مالکان مشاعی اقامه گردد نه فقط متصرف.در غیر اینصورت دعوی شما رد خواهد شد.وکلای محترم و سایت محترم اندکی دقت داشته باشید.

 4. گروه دادشید
  admin گفته:

  بسیار ممنون و سپاس گذاریم از حسن توجه و دقت جنابعالی و هانگونه که بارها تاکید نموده ایم استفاده از نمونه دادخواست ها و شکوائیه های موجود به هیچ عنوان توصیه نمی شود و حتما برای طرح دادخواست می بایست از وکلای متخصص در هر زمینه ای استفاده شود. و این دادخواست ها صرفا بعنوان نمونه در سایت قرار داده شده تا مراجعین با نمونه نگارش های حقوقی اشنایی پیدا کنند.

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.