نمونه پرونده تغییر کاربری

نمونه پرونده تغییر کاربریReviewed by گروه وکلای دادشید on Dec 31Rating:

نمونه پرونده تغییر کاربری

 (وکیل – وکالت – مشاوره حقوقی – موسسه حقوقی – مشاوره با وکیل – جهاد کشاورزی – تغییر کاربری – نمونه پرونده – مشاوره تلفنی – گروه وکلا)

 

نمونه پرونده تغییر کاربری

تغییر کاربری

حفاظت از کاربری زمین‌های کشاورزی در ایران به تازگی آغاز شده و به دلایل متعدد از جمله قانون‌های مبهم و ناقص، عدم انجام طرح‌های آمایش سرزمین، کمبود نیروی انسانی متخصص و قیمت بسیار بالای اراضی با کاربری مسکونی یا صنعتی، کارایی لازم را نداشته‌است.قانون گسترش قطب‌های کشاورزی مصوب ۵ خرداد ۱۳۵۴ اولین قانونی است که صریحاً روی حفاظت از زمین‌های کشاورزی تأکید دارد. با این حال این قانون صرفاً به زمین‌های کشاورزی واقع در قطب‌های کشاورزی محدود می‌شود. قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغی مصوب ۳۱ خرداد ۱۳۷۴ نیز جهت جلوگیری از تغییر کاربری کلیه زمین‌های کشاورزی تصویب شد. با اینحال به دلیل موارد ابهام و نقص‌های بسیار زیاد در این قانون از جمله موارد استثنای متعدد (کمیسیون تبصره یک ماده یک قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها، اراضی مالکین کم درآمد و تغییرات کاربری نیاز بخش کشاورزی) و محدودیت حوزه عمل آن به اراضی کشاورزی خارج از محدوده قانونی شهر‌ها وشهرک‌ها، تأثیر ناچیزی در حفظ زمین‌های کشاورزی داشته‌است.(نمونه پرونده تغییر کاربری)

به عنوان مثال، عدم دریافت عوارض نیاز بخش کشاورزی، به منظور ایجاد تغییرات کاربری موردنیاز مزرعه، باغ یا تاکستان (نظیر تأسیساتآبیاری آن مزرعه) در نظر گرفته شده‌است. با اینحال به دلیل ابهام موجود، در عمل کلیه موارد تغییر کاربری که به هر نحوی به کشاورزیارتباط پیدا می‌نمایند (از جمله احداث مرغداری یا گاوداری که نیاز بخش کشاورزی نمی‌باشند) نیاز بخش کشاورزی محسوب شده و ازعوارض معاف می‌شوند.(نمونه پرونده تغییر کاربری)

 

نمونه پرونده تغییر کاربری

شرح دادخواست

به تاریخ ۲۶/۴/۸۵ سازمان جهادکشاورزی شهرستان ….. شکایتی علیه آقای ………… با عنوان تبدیل غیر قانونی اراضی مزروعی واقع در مزرعه ……. به پلاک ثبتی …. بخش ….. به دادگستری …….. تقدیم نموده که به شعبه …. کیفری ارجاع گردیده و دفتر شعبه وقت رسیدگی را به تاریخ ……… تعیین نموده که به شاکی ابلاغ گردیده ولی به متهم بدلیل عدم وجود آدرس ابلاغ نگردید (آدرس متهم صحیح نبود)(نمونه پرونده تغییر کاربری)

مراحل رسیدگی

جلسه دادگاه در وقت مقرر با حضور نماینده شاکی و عدم حضور متهم تشکیل گردید و دادگاه بدلیل عدم رعایت شرایط صحیح ابلاغ و بنا به درخواست نماینده شاکی متهم از طریق انتشار آگهی به دعوت شود که بدلیل نداشتن اعتبار هزینه نشر آگهی تقاضای تجدید وقت از طریق نشر آگهی را نمود. دفتر شعبه ضمن ارسال نامه ای به اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی و قید اخذ هزینه نشر از حامل نامه درخواست نشر آگهی احضار متهم موصوف را در روزنامه …….. نمود. نماینده شاکی رونوشت آگهی فوق را به دفتر دادگاه تقدیم نمود. وقت رسیدگی مجدد به تاریخ …….. تعیین شد. در وقت مقرر جلسه دادگاه با حضور نماینده شاکی و عدم حضور متهم تشکیل گردید. دادگاه خطاب به نمایندۀ شاکی که شکایت خود را شرح دهد که ایشان اظهار کرده متهم اقدام به تبدیل غیرقانونی اراضی مزروعی واقع در مزرعه ….. به پلاک ثبتی فوق الذکر نموده که طبق گزارش واصله از سازمان جهادکشاورزی متهم بدون اخذ مجوز از دبیرخانه کمیسیون تبصره یک ماده یک قانون حفظ کاربری اراضی مزروعی و باغها مصوب …… مبادرت به تبدیل مساحت ۹۰۰ مترمربع زمین کشاورزی به باغ نموده و این اقدام باعث خارج شدن زمین از حیز انتفاع و بهره وری کشاورزی شده و لذا، بنا به مراتب فوق و اینکه عمل مرتکب با سوء نیست مجرمانه بوده و منطبق با ماده ۳ و آئین نامه اجرایی قانون فوق الذکر به شماره ۱۳۱۰۵/ ت ۱۵۳۹۸ موّرخ ۱/۱۱/۷۴ هیئت دولت است و تقاضای رسیدگی خارج از نوبت و صدور دستور موقت مبنی بر توقف عملیات اجرایی و سپس صدور حکم شایسته مبنی بر محکومیت مشارالیه (متهم) و الزام وی به پرداخت عوارض موضوع ماده ۲ قانون مارالذکر و اعمال مقررات جزائی را استدعا دارد. دادگاه دستور تعیین وقت نظارت جهت اخذ توضیح از شاکی و همچنین ارائه دقیق مساحت اراضی مزورعی که تبدیل به غیر مزروعی شده اند، دادند. برگ احضاریه با قید مهلت یک هفته ای برای شاکی جهت تعیین قیمت اراضی مارالذکر و میزان مساحت تغییر کاربری داده شده ارسال نمود. شاکی ظرف مهلت مقرر قیمت هر متر مربع زمین را بیست و پنج هزار تومان تقدیم نمود و میزان مساحت که در آن اقدام به تغییر کاربری (دیوارکشی و احداث ساختمان کارگاه شده بود) حدود ۹۰۰ متر مربع برآورد شده است. دادگاه در تاریخ ۲۴/۱۰/۸۷ در وقت فوق العاده تشکیل جلسه داده و با بررسی مجموع محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعلام و به شرح ذیل مبادرت به صدور رأی نمود:

 

رأی دادگاه

در خصوص شکایت سازمان جهادکشاورزی علیه آقای …… دائر بر تغییر کاربری ۹۰۰ متر مربع اراضی واقع در مزرعه ….. به پلاک ثبتی ۳۹۸ بخش ۱۶، دادگاه با بررسی مجموع محتویات پرونده و شکایت شاکی و تحقیقات انجام شده توسط مأمورین اداره جهادکشاورزی و اعلام قیمت اراضی پس از تغییر کاربری توسط کمیسیون ارزیابی حفظ اراضی زراعی و باغها و عدم حضور متهم جهت هرگونه دفاع در خصوص بزه انتسابی با وصف ابلاغ از طریق نشر آگهی بزهکاری نام برده را محرز و مسلم دانسته و به اسناد مواد ۱، ۲، ۳ و ۱۰ قانون حفظ کاربری اراضی مزروعی و باغها مصوب ۳۱/۳/۷۴ با اصلاحیه موّرخ ۱/۸/۸۵ و رعیات بند ۵ ماده ۲۲ قانون مجازات اسلامی متهم موصوف را به پرداخت مبلغ بیست میلیون ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت و قلع و قمع بنای احداثی محکوم می نماید. رأی صادره غیابی بوده و ظرف ده روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در همین شعبه و سپس ظرف بیست روز قابل تجدید نظر خواهی در محاکم تجدید نظر استان می باشد.(نمونه پرونده تغییر کاربری)(نمونه پرونده تغییر کاربری)(نمونه پرونده تغییر کاربری)(نمونه پرونده تغییر کاربری)(نمونه پرونده تغییر کاربری)(نمونه پرونده تغییر کاربری)(نمونه پرونده تغییر کاربری)(نمونه پرونده تغییر کاربری)(نمونه پرونده تغییر کاربری)(نمونه پرونده تغییر کاربری)(نمونه پرونده تغییر کاربر

تحلیل حقوق پرونده

در این پرونده مسیر تحقیقات به نظر می رسد ناقص بوده چرا که دادگاه محترم در رأی خود فقط استناد به نظر کارشناسی شاکی نموده و برای اینکه رسیدگی عادلانه وجود داشته باشد، دادگاه می بایستی با هزینه شاکی قرار ارجاع امر به کارشناسی رسمی دادگستری صادر می فرمود و این در حالی است که دادگاه فقط مأمورین سازمان جهاد کشاورزی (شاکی) را دلیل کافی بر احراز بزه انتسابی به متهم دانسته است و انتظار می رفت که در این زمینه از مأمورین انتظامی و نظرات کارشناسانی رسمی دادگستری در جهت اثبات دقیق و صحت و سقم موضوع تحقیق بیشتری می شود. نکته دیگر اینکه شاکی در شکوئیه خود میزان مساحت تغییر کاربری داده شده را عنوان نموده است و دادگاه بدون توجه به آن طی برگ احضاریه با قید مهلت یک هفته ای مجدداً از شکی درخواست کرده که میزان مساحت تغییر کاربری داده شده را عنوان نموده است و دادگاه بدون توجه به آن طی برگ احضاریه با قید مهلت یک هفته ای مجدداً از شاکی درخواست کرده که میزان مساحت فوق الذکر را بیان کند که به نظر می رسد این امر باعث اطاله دادرسی گردیده که یک معضل در سیستم قضایی کشور ما می باشد. اضافه می نمایم به دلیل عدم تشکیل دادسرا در شهرستان ……، مراحل تحقیق از طریق شعبه کیفری دادگستری انجام پذیرفته است.(نمونه پرونده تغییر کاربری)(نمونه پرونده تغییر کاربری)

 


وکیل - وکالت - مشاوره حقوقی - موسسه حقوقی - مشاوره با وکیل - جهاد کشاورزی - تغییر کاربری - نمونه پرونده - مشاوره تلفنی - گروه وکلا - نمونه پرونده تغییر کاربری


گروه وکلای دادشید

موسسه حقوقی ندای عدالت ساعی (گروه وکلای دادشید) با بهره گیری از وکلای پایه یک دادگستری آماده ارائه انواع خدمات حقوقی و وکالت در مراجع حقوقی کیفری دیوان عدالت و  سایر مراجع حقوقی و اداری توسط وکیل و مشاوره حقوقی در سرتاسر کشور می باشد جهت ارتباط با این مجموعه اینجا را کلیک کنید.

همیشه بخاطر داشته باشید؛ مسائل مشابه حقوقی الزاماََ راه حل مشابهی ندارند بدون مشورت با وکیل یا مشاور حقوقی هیچ گونه اقدامی انجام ندهید.


0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.