پرونده خلع ید – گروه وکلای دادشید

پرونده خلع ید – گروه وکلای دادشید
امتیاز شما به این مطلب

پرونده خلع ید

وکیل – وکالت – مشاوره حقوقی – موسسه حقوقی – مشاوره با وکیل – خلع ید – نمونه پرونده – نمونه پرونده خلع ید- مشاوره تلفنی – گروه وکلا

نمونه پرونده خلع ید

گردش کار پرونده

درخصوص دعوي خواهان آقاي زمانی به طرفيت خوانده تربت كه به خواسته : ۱- خلع يد ازيك دستگاه ساختمان مسكوني قطعه ۱۵۸ احداثي درپلاك ۵۸ فرعي از۵۲ اصلي واقع در ……….  ۲- مطالبه اجرت المثل ايام تصرف به انضمام خسارات دادرسي مي باشد .خواهان درتشريح خواسته خود بيان داشته وفق مبايعه نامه مورخ ……………..که رونوشت مصدق آن منضم دادخواست مي باشد يك دستگاه ساختمان مسكوني به مشخصات فوق الذكر ازخوانده خريداري نمودم كه به دليل امتناع وي ازتنظيم وانتقال رسمي باتقديم دادخواست وبه موجب دادنامه …………………….. صادره ازشعبه ……. محاكم عمومي ……. كه درمرحله تجديد نظر نيزتائيد گرديد خوانده ملزم به انتقال رسمي رقبه متنازع فيه گرديد ليكن نامبرده به تصرفات خود ادامه داده وازتحويل مورد معامله امتناع ورزيد ، لذا الزام ايشان به خلع يد وپرداخت اجرت المثل راطبق نظركارشناسي خواستارم. درمقابل خوانده دعوي نيزبيان داشته عدم تحويل ملك درتاريخ مقرر به دليل آماده نبودن مقدمات انتقال رسمي آن بوده كه مسبب آن خواهان است چه آنكه وفق مبايعه نامه فيمابين ايشان متعهد گرديد نماي ساختمان راتكميل سپس اينجانب جهت اخذ پايان كار كه مقدمات لازم جهت انتقال رسمي ملك مي باشد اقدام نمايم وبه علت ناتمام ماندن نما ، اخذ پايان كار ميسر نگرديد درمقابل خواهان بيان داشته براي اتمام نما باهماهنگي مشاور املاك دوبار مراجعه نمودم ليكن خوانده دعوي اجازه انجام كار رانداد وعدم اخذ پايان كارنيزبه علت خلافي ساختمان بود كه خوانده نيز وجود خلافي ساختمان راتائيد نمود.(پرونده خلع ید)

رای دادگاه

 دادگاه باعنايت به اوراق ومحتويات پرونده دادنامه شماره …. صادره ازشعبه سوم محاكم عمومي ……. كه درمرحله تجديد نظر طي دادنامه شماره…  صادره ازشعبه ….. محاكم محترم تجديد نظراستان استوار ومواد آن حاكي ازمالكيت خواهان بررقبه متنازع فيه بوده ونيزنظريه كارشناس مثبوت به شماره …… مورخ ……….. مبني برتعيين ميزان اجرت المثل ايام تصرف وسايراسناد ارائه شده ازجانب خواهان كه مصون ازهرگونه تعرض باقيمانده واينكه خوانده دعوي دراثبات ادعاهاي خويش ومشروع بودن منشا تصرفاتش دلايلي ارائه ننموده ، باوارد تشخيص دادن دعوي خواهان به استناد مواد ۳۰۸ و ۳۱۰ و ۳۲۰ قانون مدني حكم به محكوميت خوانده به خلع يد ازقطعه مسكوني صدرالذكر ونيزپرداخت مبلغ …….. ميليون ريال اجرت المثل ايام تصرف ازتاريخ ۱۵/۲/۸۰ لغايت ۶/۷/۸۳ درحق خواهان محكوم نموده است كه راي صادره باصدور اجرائيه جهت اجرا به اجراي احكام مدني ارسال شده است كه خوانده به موارد ذيل محكوم شده است :(پرونده خلع ید)(پرونده خلع ید)(پرونده خلع ید)

  • خلع يد ازيك دستگاه ساختمان مسكوني جزء پلاك ثبتي …. فرعي از…… اصلي قطعه …….. وتحويل آن به محكوم له

۲- پرداخت اجرت المثل ازتاريخ ……… لغايت اجرا حكم ازقرارماهي …….ريال

۳- پرداخت مبلغ …….. ريال هزينه دادرسي

۴- پرداخت مبلغ …….. ريال هزينه كارشناسي

۵- پرداخت مبلغ ……… ريال نيم عشردولتي درحق صندوق دولت

اجرای حکم :

ومحكوم له طي دادخواست كتبي ازاجراي احكام مدني تقاضاي اجرائيه رانموده است ودادورز اجراي احكام مدني طي نامه اي كتبي به ستاد ابلاغ واجرا ضمن اعلام مشخصات وآدرس محكوم عليه وموارد محكوميت تقاضاي تفهيم موضوع به محكوم عليه واخذ مبالغ محكوم به توسط احدي ازافسران مجرب را انجام پذيرد .محكوم عليه نيز طي دادخواست كتبي اعلام مي نمايد كه موارد محكوم به راازمبلغ ………. ريال توديعي درصندوق دادگستري برداشت وپرداخت نمايد براي اجراي خلع يد ازيك دستگاه منزل مسكوني مامور مربوط درمعيت محكوم له به محل وقوع مال مراجعه وطي صحبتي كه بين محكوم له ومحكوم عليه انجام مي شود محكوم له به محكوم عليه يك ماه فرصت براي تخليه مي دهد كه ظرف مهلت مقررتخليه نمايد .(پرونده خلع ید)

محكوم له طي درخواستي به اجراي احكام مدني اعلام مي نمايد كه مهلت مقرر وتوافقي محكوم عليه تمام شده وايشان ازتخليه استنكاف مي نمايد ودادورز اجراي احكام طي دستوري به پاسگاه مربوط اعلام مي نمايد نسبت به خلع يد اقدام وموضوع مال رادراختيار محكوم له قرارگيرد ونتيجه راگزارش نمايند .مامورمربوط درمعيت محكوم له بامراجعه به محل وقوع مال گزارشي تهيه كه كسي درمنزل حضور نداشته وازموقع ابلاغ كسي درخانه زندگي نمي كند وتقاضاي استخدام قفل ساز واجراي حكم درحضور نماينده دادستان انجام پذيرد ومديراجراي احكام دادگستري اصفهان به دفترطي شرحي به ستاد ابلاغ اعلام كه درصورت عدم حضور محكوم عليه واطرافيان وي درمعيت قفل سازمعتمد ونماينده دادستان نسبت به تخليه اقدام نمايد .درمورخ …. مامور اجرا درمعيت قفل ساز ونماينده دادستان ومحكوم له به محل وقوع مال مراجعه كه خانه خالي ازسكنه بوده وتخليه شده بوده ومحكوم له بادرخواست مبلغ محكوم به واجرت المثل – حق كارشناسي وهزينه دادرسي كه طلبكارمي باشد كه درپرونده شماره ……….. توقيف مي باشد تقاضاي پرداخت ازآن محل نموده است كه مورد موافقت قرارگرفته وازمحل توقيف شده پرداخت شده است .(پرونده خلع ید)(پرونده خلع ید)(پرونده خلع ید)(پرونده خلع ید)(پرونده خلع ید)(پرونده خلع ید)

تحلیل حقوقی پرونده :

  1. در پرونده مطروحه فوق با توجه به دلايل ابرازي خواهان ودفاع غير موجه خوانده وادله اثباتي موجود كه بيانگر ذيحق بودن خواهان است رأي به نفع خواهان صادر گرديده واجرت المثل ايام تصرف وخسارت دادرسي نيز در صندوق دادگستري توسط خوانده توديع شده است.(پرونده خلع ید)(پرونده خلع ید)(پرونده خلع ید)(پرونده خلع ید)
  2. در زمان مقرر به خوانده جهت تخليه مراجعه شده ولي كسي در آنجا ساكن نبوده كه در اين خصوص بايد نماينده دادستان در موقع اجراي حكم حضور داشته باشد كه محكوم له ومأمور اجرا قفل ساز معتمد وهمچنين نماينده دادستان حضور وخانه خالي از سكنه بوده ومورد صورت مجلس شده و تحويل محكوم له مي گردد.
  3. خسارات مورد حكم نيز از وجه توديعي محكوم عليه در صندوق دادگستري به محكوم له پرداخت مي گرددكه حكم اجرا شده تلقي مي شود.


پرونده خلع ید  وکیل - وکالت - مشاوره حقوقی - موسسه حقوقی - مشاوره با وکیل – خلع ید – نمونه پرونده - نمونه پرونده خلع ید- مشاوره تلفنی - گروه وکلا


گروه وکلای دادشید

موسسه حقوقی ندای عدالت ساعی (گروه وکلای دادشید) با بهره گیری از وکلای پایه یک دادگستری آماده ارائه انواع خدمات حقوقی و وکالت در مراجع حقوقی کیفری دیوان عدالت و  سایر مراجع حقوقی و اداری توسط وکیل و مشاوره حقوقی در سرتاسر کشور می باشد جهت ارتباط با این مجموعه اینجا را کلیک کنید.

همیشه بخاطر داشته باشید؛ مسائل مشابه حقوقی الزاماََ راه حل مشابهی ندارند بدون مشورت با وکیل یا مشاور حقوقی هیچ گونه اقدامی انجام ندهید.


 

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.