اصفهان خیابان نیکبخت روبروی دادگستری ساختمان ماکان 5 طبقه سوم واحد 37
تماس با ما 09332373448
ایمیل dadshid@gmail.com
ساعات کاری شنبه تا چهارشنبه۸الی ۱۵
blog3
نمونه پرونده الزام به تنظیم سند رسمی (وکیل ملکی،وکیل ثبتی)
نمونه پرونده الزام به تنظیم سند رسمی (وکیل ملکی،وکیل ثبتی)

نمونه پرونده الزام به تنظیم سند رسمی (وکیل ملکی،وکیل ثبتی)

نمونه پرونده الزام به تنظیم سند رسمی (وکیل ملکی،وکیل ثبتی،مشاوره حقوقی،درخواست وکیل،نمونه پرونده حقوقی،بررسی یک پرونده)

الزام به تنظیم سند رسمی 

شرایط دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی

 • وجود یک رابطه قراردادی در گذشته بین خواهان و خوانده (مثل قولنامه)
 • تعهد طرفین به حضور در دفترخانه جهت تنظیم سند رسمی در قولنامه قید شده باشد.(الزام به تنظیم سند رسمی)
 • خوانده (فروشنده) مالک قانونی ملک باشد
 • مانع قانونی برای نقل و انتقال  نباشد(مثلا در توقیف نباشد)
 • خریدارمیبایست در موعد مقرر تعیین شده در قولنامه با به همراه داشتن ما بقی ثمن درخواست گواهی عدم حضور از دفترخانه کند.(الزام به تنظیم سند رسمی)

عناوین دادخواست الزام بام به سند رسمی

 1. الزام خوانده به حضور در دفتر اسناد رسمی و انتقال و تنظیم سند
 2. الزام به انتقال رسمی مالکیت.(الزام به تنظیم سند رسمی)
 3. الزام به حضور در یکی از دفاتر اسناد رسمی و تنظیم و امضاء سند انتقال رسمی پلاک
 4. الزام خوانده به تنظیم سند رسمی
 5. الزام به انجام تعهد مبنی بر تنظیم سند انتقال.
 6. الزام خوانده به حضوردر دفاتر اسناد رسمی و امضاءسند انتقال.
 7. الزام به تهیه مقدمات و تنظیم سند رسمی و اقدامات اولیه در جهت نقل و انتقال
 8. الزام به تحویل مورد معامله
 9. الزام به تنظیم سند رسمی و انتقال ششدانگ پلاک…(الزام به تنظیم سند رسمی)

وظایف دادگاه 

 • انجام تحقیقات مقدماتی مورد لزوم
 • احراز هویت فروشنده و خریدار
 • احراز انجام معامله توسط طرفین
 • احراز مالکیت خوانده(فروشنده)
 • در صورت تقاضای خواهان صدور قرار دستور موقت برای جلوگیری از فروش ملک(الزام به تنظیم سند رسمی)

 

نمونه پرونده الزام به تنظیم سند رسمی و رای تجدید نظر

خواهان: فرهاد ..... با وکالت خانم ....

خوانده : مجید – زهرا – عزت – حمید –محمود .....

مرجع رسیدگی کننده : شعبه ... تجدید نظر ..... در مقام تجدید نظر خواهی از دادنامه صادره از  شعبه ..... عمومی ..... تحت کلاسه .....

موضوع : الزام به تنظیم سند رسمی شماره ثبت ...... از اصلی ......  بخش ....مقوم به 21000000 ریال و تسلیم مبیع ( تحویل مورد معامله ) مقوم به 31000000 ریال ارزش منطقه بندی ملک 2100000 الزام به ایفای تعهد مبنی بر انجام قرارداد.....(الزام به تنظیم سند رسمی)

مقدمه:

خواهان مقدمتا دادخواستی با موضوع های مذکور در فوق به شرح ذیل در تاریخ .....  تقدیم و مستندات خود را نظر کارشناس – سند مالکیت – توافق نامه – وکالتنامه  بیان می دارد و تقاضای رسیدگی را از محکمه مینماید.(الزام به تنظیم سند رسمی)

متن دادخواست:

ریاست محترم شعبه مرجوع الیه به استحضار می رساند موکل 6 دانگ را ااز یک باب مغازه به پلاک ثبتی ..... از خواندگان خریداری و نامبردگان متعهد به انتقال سند و همچنین تحویل تا تاریخ ..... می شوند لیکن تا کنون ورثه اقدام به انتقال و تحویل و انجام سایر تعهدات قراردادی ننموده اند و با تقدیم دادخواست حاضر تقاضای محکومیت خواندگان به شرح ستون خواسته را از دادگاه تقاضا کرده است.(الزام به تنظیم سند رسمی)

دادخواست تقدیمی توسط مقام صالح به شعبه .... عمومی .....ارجاع و ثبت میشود.

گردش کار پرونده:

پس از ثبت قاضی رسیدگی کننده در مقام اولین دستور ، دستور استعلام وضعیت ثبتی پلاک متنازع فیه را صادر و با دستور تعیین وقت و دعوت از طرفین پرونده را به دفتر اعاده می نماید.(الزام به تنظیم سند رسمی)

دفتر با انجام این دستور از اداره ثبت موضوع مد نظر قاضی را استعلام و صریحا مورد ذیل  را از اداره ثبت تقاضا می کند آخرین مالک یا مالکین چه کسانی هستند؟

همچنین وقت رسیدگی تعیین و اصحاب دعوی دعوت میشوند.(الزام به تنظیم سند رسمی)

جلسه بدوی در تاریخ مقرره تشکیل و احدی از خواندگان با هویت مجید اقرار به بیع نموده و مدعی است فقط سهم مشاعی خود را از مورث فروخته ، لیکن بقیه خواندگان ضمن انکار قوی بیع و اذعان به عدم درج امضا از ناحیه نامبردگان اظهار بی اطلاعی راجع به اصل وقوع بیع نموده اند. ضمنا وکیل خواهان نیز این ادعا را (فروش و امضا صرفا از ناحیه احدی از خواندگان با هویت مجید زمانی قبول) میکند و مدعی می شود که وی هنگام معامله ادعای وکالت و نمایندگی فرو ش از سایر ورثه نموده است،(الزام به تنظیم سند رسمی)

در صورتجلسه قاضی با طرح سوالی با این مضمون که آیا شما وکالتنامه ای با این مضمون رویت کرده اید؟ جلسه را به چالش کشانیده و وکیل مدافع خواهان در پاسخ ادعا می کند که خیر به صرف ادعای مجید زمانی دال بر نمایندگی موکل اقدام به خرید نموده است.(الزام به تنظیم سند رسمی)

بقیه خواندگان نیز مصرانه ادعای عدم علم ومنکر عدم وجود امضا خود در مبایعه نامه می شوند.

ضمنا پاسخ استعلام ماخوذه از اداره ثبت نیز واصل گردیده که موید مالکیت خواندگان می باشد.

النهایه دادگاه ختم رسیدگی را اعلام و به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید.(الزام به تنظیم سند رسمی)

 

رای دادگاه بدوی

خواسته ها: الزام به ایفای تعهد – تسلیم مبیع – مطالبه خسارت – الزام به تنظیم سند رسمی

در خصوص دعوی فرهاد مشبکی با وکالت خانم ...... به طرفیت مجید – زهرا – .....  به خواسته فوق با عنایت به محتویات پرونده تصویر مصدق قرارداد به تاریخ ...... دفتر مشاور املاک ..... سند مالکیت و پاسخ استعلام اداره ثبت و نظر به اقرار به واگذاری ده حبه و دو هفتم حبه مشاع از مغازه فوق الذکر را به خواهان نموده و با توجه به اینکه بقیه خواندگان منکر فروش و واگذاری سهم خود از مغازه به خواهان پرونده هستند و مبایعه نامه مار الذکر صرفا بین آقای ...... و خواهان منعقد گردیده و امضا هیچ یک از خواندگان دیگر را ندارد لذا حسب مواد 10 –367- ق. م و ماده 519 آ . د . م  حکم به محکومیت ...... به حضور در دفتر خانه و انتقال میزان 10 حبه و دو هفتم حبه مشاع به استثنا بهای ثمنیه اعیانی از 72 حبه یک باب مغازه و تسلیم و تحویل میزان ذکر شده از مغازه مندرج در قرارداد شماره ...... و همچنین پرداخت 683000 ریال به عنوان بخشی از هزینه دادرسی و پرداخت حق الوکاله طبق تعرفه را صادر و اعلام می نماید رای صادره قطعی و حضوری می باشد. و اما نسبت به بقیه خواندگان به لحاظ عدم توجه دعوی به مشارالیهم وفق ماده 84 ق.آ. د .م قرار رد دعوی صادر و در خصوص قسم سوم به خواسته ایفای تعهد مالی و کلیه امور اداری مطابق با ذیل توضیحات ماده 8 مبایعه نامه مارالذکر موضوع دعوی خواهان نسبت به تمامی خواندگان ذکر شده با عنایت به اینکه تعهدات مندرج در بند 8 توجهی به خواندگان غیر از آقای ...... ندارد و از سویی تعهدات مذکور قابل تفکیک و اجرا توسط خوانده ردیف اول نسبت به سهم خود قابل تصور نیست لذا دعوی به این شکل قابل استماع نیست و مستند به ماده 2 قانون آ.د.م قرار رد دعوی صادر و اعلام مینماید. رای صادره ظرف 20 روز قابل تجدید نظر در دادگاه تجدید نظر استان است.(الزام به تنظیم سند رسمی)

 

رای صادره به اصحاب دعوی ابلاغ و طبق ماده 70 ق.آ.د. م به تمامی خواندگان ابلاغ صورت پذیرفت.

تنها محکوم دعوی از بین ورثه مدکور در ستون خواندگان از دادنامه اصداری تجدید نظر خواهی نموده و با بیان استدلالاتی چون مبایعه نامه مخدوش است و ... تقاضای تجدید نظر خواهی از دادناه صادره نموده است.(الزام به تنظیم سند رسمی)

وفق مقررات آیین دادرسی  مدنی بالاخص لحاظ ماده346 به بعد لایحه تجدید نظر خواهی تجدیدنطر خواه برای وکیل تجدید نظرخواندگان ارسال میشود.(الزام به تنظیم سند رسمی)

رای دادگاه تجدید نظر :

تجدید نظر خواهی آقای ..... به طرفیت ..... نسبت به آن قسمت از رای شماره ...... مورخ ....... صادره از شعبه ... که به موجب آن انتقال رسمی 10 حبه و دو هفتم حبه و پرداخت خسارت دادرسی ملزم شده مستند به دلیل و اظهار موجهی نیست که موجبات نقض رای تجدید نظر خواسته را فراهم آورد بنابراین مستند به ماده 358 ق.آ. د . م با رد اعتراض رای معترض عنه را تایید و در خصوص اعتراض وی به آن قسمت از رای تجدید نظر خواسته که به موجب آن تسلیم و تحویل مقدار مذکور محکوم گردیده است نظر به اینکه تحویل ملک مشاع به نحو مفروز قبل از تقسیم بین شرکا از نظر قانونی اشکال دارد این قسمت از رای قابلیت تایید نداشته و مستندا به ماده 358 با نقض رای تجدید نظر خواسته در این قسمت قرار رد دعوی مذکور صادر و اعلام می گردد.(الزام به تنظیم سند رسمی)

تحلیل حقوقی پرونده:

 1. دادنامه صادره از شعبه بدوی با مشکل بزرگی روبرو بود که قطعا در مقام اجرای حکم ؛ با مشکل روبرو می شد چرا که مطابق اصول مسلم؛ تحویل مال مشاعی به غیر، ضمن اینکه منوط به اذن سایر شرکا ست با ایراد دیگری روبرو است چون زمانی که اسم شراکت یا به بیان بهتر؛زمانی که حرف ازمشاع بودن ملکی به میان آمد، باید به این امر قایل باشیم که شرکا در جز جز مال مشاعی سهیم اند.(الزام به تنظیم سند رسمی)
 2. شاید اگر در دادنامه صادره نهایی توسط شعبه محترم تجذید نظر به مفهموم مخالف ماده 583 که بیان می دارد" هر یک از شرکا می توانند بدون رضایت شرکا دیگر سهم خود را کلا یا جزیا به شخص ثالثی منتقل کند" اشاره می شد رای مستند به مواد قانونی صادر میگردید که البته پر واضح است مظور از این ماده صرفاً تصرف حقوقی بوده که در اینجا نیز با الزام خوانده به انتقال به روایتی شریک (فروشنده) بدون اذن سایر شرکا ملزم به انتقال سهم مشاعی  خود گردیده است و باید بین تصرف حقوقی و مادی قایل به تمییز باشیم.(الزام به تنظیم سند رسمی)

در نهایت دادنامه تجدید نظر با درایت خاصی و تمییز تصرف مادی و حقوقی شرکا در مال مشاع، بر خلاف دادنامه صادره از شعبه محترم بدوی وفق مقررات صادر گردیده است.(الزام به تنظیم سند رسمی)

...


الزام به تنظیم سند رسمی،سند ،درخواست وکیل،حقوق،موسسه حقوقی،درخواست وکیل،وکیل،وکالت،قانون،حقوق،عکس،عکس نوشته،مشاوره حقوقی،رایگان


گروه وکلای دادشید

موسسه حقوقی ندای عدالت ساعی (گروه وکلای دادشید) با بهره گیری از وکلای پایه یک دادگستری آماده ارائه انواع خدمات حقوقی و در مراجع حقوقی کیفری دیوان عدالت و  سایر مراجع حقوقی و اداری توسط  و مشاوره حقوقی در سرتاسر کشور می باشد جهت ارتباط با این مجموعه اینجا را کلیک کنید.

همیشه بخاطر داشته باشید؛ مسائل مشابه حقوقی الزاماََ راه حل مشابهی ندارند بدون مشورت با یا مشاور حقوقی هیچ گونه اقدامی انجام ندهید.


دسته بندی
دسته بندی مقالات 68
مقالات ما
۱۶ آذر

اجازه مالک

  اجازه مالک اجازه مالک یا اجازه در عقد فضولی به موافقت مالک یا ولی مالک در مورد تصرف فضولی یا معاملات فضولی توسط دیگران اشاره دارد. این مفهوم در...

بدون دیدگاه
ادامه مطلب
۱۳ آذر

ارزیابی حقوقی مالک

ارزیابی حقوقی مالک ارزیابی حقوقی مالک به معنای بررسی وضعیت حقوقی مالکیت یک ملک است. این ارزیابی شامل بررسی مستندات حقوقی مربوط به ملک، اطمینان از اینک...

بدون دیدگاه
ادامه مطلب
۱۰ آذر

املاک مجهول المالک کدامند ؟

  املاک مجهول المالک کدامند ؟ املاک مجهول المالک کدامند ؟ املاکی هستند که مالک آن‌ها مشخص نیست. این املاک ممکن است به دلیل عدم ثبت یا عدم تقاضای ...

بدون دیدگاه
ادامه مطلب