اصفهان خیابان نیکبخت روبروی دادگستری ساختمان ماکان 5 طبقه سوم واحد 37
تماس با ما 09332373448
ایمیل dadshid@gmail.com
ساعات کاری شنبه تا چهارشنبه۸الی ۱۵
blog3
آئین نامه نقل و انتقال وکیل عضو کانون وکلای دادگستری مرکز
آئین نامه نقل و انتقال وکیل عضو کانون وکلای دادگستری مرکز

آئین نامه نقل و انتقال وکیل عضو کانون وکلای دادگستری مرکز

انتقال وکیل،نقل و انتقال وکلا،دادشید،وکیل،وکالت،موسسه حقوقی،قانون،حقوق،عکس،عکس نوشته،مشاوره حقوقی،رایگان،

آئين نامه نقل و انتقال وکیل عضو کانون وکلای دادگستری مرکز

انتقال وکیل به منظور هماهنگي وايجاد رويه يكسان درتغيير محل اشتغال وكلاي دادگستري و محل کارآموزی كارآموزان وكالت با استفاده ازاختیارات حاصل از قسمت اخير ماده 2 و ماده 6 لايحه قانوني استقلال كانون وكلاي دادگستري، تغییر محل (انتقال وکیل) اشتغال وکلای دادگستری و کارآموزان براساس ضوابط زیر و پس از طرح در کمیسیون نقل و انتقالات و تأیید انطباق شرایط متقاضی بامقررات این آیین نامه و با تصویب نهایی هیأت مدیره کانون انجام خواهد شد.

ماده 1- داوطلبان ورود  به شغل وكالت می توانند محل كارآموزي يا اشتغال خود را طبق ضوابط و امكانات کانون پيشنهاد کنند ولی بهرحال  تعيين محل اشتغال (انتقال وکیل) به وکالت و كارآموزي با هیأت مدیره و جزء اختیارات كانون وكلا است.

ماده 2- شرط پذيرش درخواست انتقال (انتقال وکیل) ، وجود واحراز شرايط زير و موکول به تصویب هیأت مدیره کانون است:

1-2- وجود ظرفيت درشهر مورد درخواست ( مقصد ) براساس مصوبه هيأت مديره واينكه درشهر محل اشتغال متقاضي ( مبدأ )به تعداد لازم، وكلاي واجد شرايط اشتغال داشته باشند.

2-2- دایر بودن دفتروکالت درشهرمحل اشتغال ( مبدأ )وتمركز فعاليت وکالتی موثردرمحل مزبور.

تبصره- فعالیت وکالتی موثر براساس تعداد تمبر مالیاتی ابطال شده درمحل اشتغال و همچنین گواهی از مراجع مربوط درخصوص انجام وکالتهای معاضدتی وتسخیری که عنداللزوم ازطریق استعلام مشخص خواهد شد.

3-2- حداقل سابقه مورد نیاز براي طرح درخواست انتقال دائم (انتقال وکیل) وکلا به شهر تهران پنج سال و براي انتقال به شهرهاي ديگر حوزه قضايي استان تهران سه سال وبرای نقل وانتقال ازهریک از شهرستانها به داخل شهرستان های همان استان دوسال و از شهرستانها به مرکز همان استان سه سال خواهد بود. در هر حال پذیرش درخواست موکول به تأیید کمیسیون و تصویب هیأت مدیره می باشد.

تبصره1- درخواست انتقال وکیل از تهران به سایر شهرها و از مراکز استان به شهرستانهای همان استان نیازمند رعایت مدت مزبورنیست.

تبصره2- درخواست انتقال وکیل متقاضیان احصاء شده در موارد آتی ، از شرط مدت مذکور معاف هستند.

4-2- نداشتن محكوميت انتظامي قطعی ازدرجه چهار به بالا ونداشتن محكوميت انتظامي به جهت تخلف موضوع ماده 6 قانون كيفيت اخذ پروانه وكالت مصوب سال 1376.

تبصره1-  درصورتي كه از پایان اجرای حكم قطعي مربوط به محكوميت هاي درجه چهار ، سه سال و درجه پنج ، چهارسال و از اجرای محكوميت موضوع ماده 6 قانون كيفيت اخذ پروانه مصوب 1376 برای دفعه اول دوسال گذشته باشد، اثرمحکومیت های فوق ازنظر این آئین نامه  منتفی تلقی خواهد شد.

تبصره2- وكلايي كه درشهرهاي خارج از محل اشتغال دائم خود، برخلاف مفاد بند 2-2، فعاليت وكالتي خود را متمركز کرده باشند درمدت تمرکز و حداقل دو سال بعداز آن نمي توانند تقاضاي انتقال کنند.

ماده 3- در ارزیابی تقاضاهاي انتقال وکیل علاوه بر احراز شرايط مذكوردرماده 2 ،  موارد زیر مؤثر و مدنظر خواهدبود.

1-  نداشتن سوء شهرت در طول مدت وکالت یا سوابق شغلی قبل از وکالت

2-  سابقه اشتغال به وکالت

3-  نداشتن محكوميت جزائی مؤثر

4-  همكاري با ارگانها وكميسيونهاي كانون

5-  سنوات اشتغال درشهرهاي محروم

6-  درج مقالات علمي درمجله كانون های وكلا وساير مجلات تخصصی

7-  داشتن تأليفات علمی

8-  شركت مؤثر درسمينارهاي تخصصي

9- قبول شدن درآزمونهاي علمي وتخصصي (درصورتی که برگزاري چنين آزمونهایي ازطرف كانون هاي وكلا و يا اتحاديه باشد)

10-  كمك هاي مؤثر درامور رفاهي وكلاي دادگستري وكارآموزان وكالت

11-  فعاليت مؤثر درپذيرش وآموزش كارآموزان وكالت

12-  برگزیده شدن درجشنواره های علمی رسمی

ماده 4- در موارد ذيل تقاضاي انتقال وکیل قابل بررسي و پذيرش است:

1-4- چنانچه متقاضي (انتقال وکیل) يا همسر دائمي يافرزند يا پدر يامادر يا ساير افراد تحت تكفل وي دچار بيماري صعب العلاج شوند واين بيماري به تأييد پزشكي قانونی برسد وامكان معالجه دراستان محل اشتغال فراهم نباشد. نقل و انتقال موضوع این ماده ، به صورت موقت و حداکثر به مدت دو سال پذیرفته می شود و در صورت ادامه شرایط  قابل تمدید می باشد.

2-4- درصورت پذیرفته شدن وکلا یا کارآموزان وكالت دريكي از مقاطع كارشناسي ارشد و دکتری پس از ثبت نام و ارائه گواهی اشتغال به تحصيل حضوري از دانشگاه ويا مؤسسه آموزشی و پژوهشی مورد تأييد وزارت علوم وتحقيقات وفن آوري، نسبت به انتقال موقت آنان اقدام خواهد شد. مدت انتقال هر دفعه یک نیمسال می باشد مشروط براینکه حداکثر سه سال از تاریخ شروع به تحصیل براي كارشناسي ارشد و پنج سال براي دوره دكتري تجاوز ننماید.

3-4- استخدام واشتغال رسمي تمام وقت به عنوان هيأت علمي يكي از دانشكده ها يا گروه هاي حقوق دانشگاه ها ومراكز علمي مورد تأييد وزارت علوم وتحقيقات وفن آوري، درشهر مورد درخواست انتقال در طول مدت استخدام و اشتغال. دوره استخدام پیمانی ، آزمایشی و رسمی تمام وقت نیز مشمول این ماده خواهد بود.

ماده 5- تغيير محل كارآموزي يا اشتغال يكي از زوجين با نكاح دائم كه هردوي آنان وكيل يا كارآموز يا يكي از آنان وكيل وديگري كارآموز باشد، حسب تقاضاي هردو به محل اشتغال دائم يكي از آنان مجاز است.

درخواست انتقال (انتقال وکیل) دائم زوجه وکیل به تبع محل اشتغال زوج وکیل در کمیسیون مطرح و مطابق شرایط عمومی آئین نامه بررسی خواهد شد.

تبصره: انتقال وکیل به تبع همسر وکیل در صورتی قابل پذیرش است که همسرشان با درخواست انتقال به آن محل منتقل نگردیده باشد و یا سه سال از تاریخ انتقال وکیل و با رعایت نوبت گذشته باشد و یا اینکه ازدواج آنها مؤخر بر انتقال باشد.

ماده 6- پذيرش تقاضاي انتقال (انتقال وکیل) بانوان وكيل و كارآموز به محل اشتغال زوج با ارائه دلیل ازدواج مؤخر بر شروع وکالت وحکم كارگزيني وزارتخانه ها و سازمانهاي دولتي يا امور اداري مؤسسه یا شرکت ذيربط امكان پذير خواهد بود مشروط براینکه:

1-6- زوج کارمندرسمی وزارتخانه ها و یا موسسات و شرکت ها و نهادهای عمومی و دولتی باشد.

2-6- زوج کارمند بخش خصوصی بوده وسه سال سابقه اشتغال به کار مشمول قانون کار و با سابقه تأمین اجتماعی باشد .

تبصره: شرط ازدواج مؤخر بر شروع وکالت شامل کارآموزان وکالت جهت مهمانی در انجام تکالیف کارآموزی نمی شود.

ماده7- انتقال وكلا و كارآموزاني كه پدر يا مادریا فرزندآنان وكيل دادگستري باشند، به محل اشتغال یکدیگر بلامانع است.

ماده 8- جابجایی (انتقال وکیل) کارآموزان خانم فقط برای یک دوره کارآموزی به مرکز استان محل اشتغال به استثناء استان تهران امکان پذیراست.

ماده 9- کمیسیون نقل و انتقال مرکب از سه عضو منتخب هیأت مدیره می باشد که حداقل هر پانزده روز یکبار تشکیل جلسه خواهند داد. رعایت نوبت در رسیدگی به تقاضاها الزامی است.

تبصره- کمیسیون نقل و انتقال پس از انعکاس شماره ثبت تقاضا وردیف متقاضی ،گزارش کوتاهی تنظیم و سپس نظریه خود راجهت طرح درهیأت مدیره اعلام وارائه می نماید.

ماده 10- درصورتیکه تقاضای انتقال وکیل از کانون مرکز به سایر کانون ها و یا از شهرتهران به خارج از تهران باشد و همچنین درمواردی که به تشخیص کمیسیون نقل و انتقال نیاز به رسیدگی فوری باشد از قبیل بیماری شخص متقاضی و یا اینکه نقل و انتقال به دلیل اشتغال به تحصیل باشد رسیدگی به تقاضا به صورت خارج از نوبت به عمل خواهد آمد.

ماده 11- موارد ذیل بدون طرح در کمیسیون ، رأسا" توسط کمیته یک رسیدگی و اتخاذ تصمیم خواهد شد:

الف- درخواست متقاضیان مشمول تبصره 1 ماده 2 آئین نامه

ب- درخواست متقاضیان مشمول ماده 2-4 آئین نامه

ج- درخواست متقاضیان مشمول صدر ماده 5 آئین نامه

د- درخواست متقاضیان مشمول ماده 7 آئین نامه

ه- درخواست متقاضیان مشمول ماده 8 آئین نامه

و- درخواست انتقال (انتقال وکیل) دائم یا موقت وکلا و انجام وظایف کارآموزی به صورت مهمان از استان تهران به هر شهر دیگر کانون مرکز و یا کانونهای دیگر به شرط موافقت کانون مقصد.

ز- درخواست انتقال (انتقال وکیل) دائم یا موقت وکلا و انجام وظایف کارآموزی به صورت مهمان از مراکز استان به هر یک از شهرهای تابع همان استان.

ماده 12- موافقت با انتقال (انتقال وکیل) دائم یا موقت محل اشتغال به وکالت یا کارآموزی وکلا و کارآموزان اعم از اینکه مرجع موافقت به آن ، نایب رئیس یا کمیسیون نقل و انتقالات باشد جز در موارد پزشکی مذکور در آئین نامه مشروط بر این است که متقاضی ، تمرکز در غیر محل اشتغال نداشته باشد.

اين آئين نامه در 12 ماده درجلسه مورخ  17/04/93 هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز و با اصلاحیه بعدی مورد تصويب  قرارگرفت. از تاریخ تصویب، کلیه آیین نامه ها ومصوبات قبلی هیأت مدیره دوره های پیشین دراین خصوص از درجه اعتبار ساقط خواهد بود وکلیه نقل وانتقال اعم از قطعی یا موقت مطروحه یا جدید براساس این آیین نامه مورد رسیدگی واتخاذ تصمیم قرارخواهد گرفت.

 

منبع: dadshid.com

2 نظر
گیتی ۲۹ تیر ۱۴۰۲ پاسخ

سلام و وقت بخیر شرایط انتقال کارآموزی مرکز وکلا به کانون وکلا چطور است؟ آیا امکان پذیر است؟

    admin ۳۰ تیر ۱۴۰۲ پاسخ

    سلام وقت بخیر
    خیر در حال حاضر چنین امکانی وجود ندارد

نظر بدهید

دسته بندی
دسته بندی مقالات 68
مقالات ما
۱۵ آذر

اجازه مالک

  اجازه مالک اجازه مالک یا اجازه در عقد فضولی به موافقت مالک یا ولی مالک در مورد تصرف فضولی یا معاملات فضولی توسط دیگران اشاره دارد. این مفهوم در...

بدون دیدگاه
ادامه مطلب
۱۲ آذر

ارزیابی حقوقی مالک

ارزیابی حقوقی مالک ارزیابی حقوقی مالک به معنای بررسی وضعیت حقوقی مالکیت یک ملک است. این ارزیابی شامل بررسی مستندات حقوقی مربوط به ملک، اطمینان از اینک...

بدون دیدگاه
ادامه مطلب
۱۰ آذر

املاک مجهول المالک کدامند ؟

  املاک مجهول المالک کدامند ؟ املاک مجهول المالک کدامند ؟ املاکی هستند که مالک آن‌ها مشخص نیست. این املاک ممکن است به دلیل عدم ثبت یا عدم تقاضای ...

بدون دیدگاه
ادامه مطلب