اصفهان خیابان نیکبخت روبروی دادگستری ساختمان ماکان 5 طبقه سوم واحد 37
تماس با ما 09332373448
ایمیل dadshid@gmail.com
ساعات کاری شنبه تا چهارشنبه۸الی ۱۵
blog3
نمونه قرارداد : نمونه قرارداد اجاره مغازه
نمونه قرارداد : نمونه قرارداد اجاره مغازه

نمونه قرارداد : نمونه قرارداد اجاره مغازه

نمونه قرارداد

نمونه قرارداد

مختصری در خصوص اجاره:

اجاره عقدی است که به موجب آن مستاجر مالک منافع عین مستاجره می‌شود، اِجاره دهنده را موجر و اجاره کننده را مستاجر و مورد اِجاره را عین مستاجره گویند.

اجاره در لغت از ریشه اجر به معنای رهانیدن، به فریاد رسیدن، چیزی را به فرد دادن می‌باشد. در اصطلاح عقدی است که به موجب آن مستأجر، در برابر مالی که به موجر می‌دهد، برای مدت معین مالک منافع عین مستأجره می‌شود. یعنی همان سلطه و اختیار استفاده مالک را از عین مورد اِجاره دارد. بنابراین اِجاره عقدی تملیکی و معوض و موقت می‌باشد.


موجر  : آقای/ خانم..............................فرزند......................................به شماره ملی.....................................به نشانی.............................................................................................................

مستاجر:آقای/خانم..............................فرزند......................................به شماره ملی.....................................به نشانی.............................................................................................................

مورد اِجاره : تمامي یکباب مغازه احداثی درعرصه................................فرعی ......................اصلی واعیان پلاک باقیمانده.................فرعی از ...............................اصلي واقع در بخش .................... ثبت ......................... ازمورد ثبت جلد اسناد مالكيت بشماره ثبت................................صفحه .....................دفتر جلد.......................املاک بخش مربوطه بشماره چاپي ............................سري .................. با جميع توابع شرعيه ولو احق عرفيه و كليه ملحقات و منضمات ان رويت شده طرفين و با علم و اطلاع كامل انها از كم و كيف مورد اجاره كه حسب الاقرار در تصرف مستاجر ميباشد.وبرابر جوابیه های شماره ............................ مورخه................................ اداره ثبت .............................. درقید رهن وبازداشت نمیباشد.

نشاني مورد اِجاره : ................................................................................................................................ ميباشد

مدت : از تاريخ ........................... لغایت ............ سال كامل شمسي

مال الاجاره : در كل مدت مبلغ......................ريال وجه رايج ايران كه مستاجر مکلف است درپایان هرماه طبق ........ قبض اقساطی ازشماره ................. الی .................... هریک بمبلغ ...................... ریال بموجر پرداخت نموده رسید دریافت نماید عدم پرداخت یا تاخیر در تادیه اِجاره بهاء بیش از ............. روز موجب حق فسخ برای موجر درباقی مدت خواهد بود.

شروط :

1. مورد اِجاره صرفاً جهت .........................بی اجازه/ باجاره واگذار گرديده ومستاجر حق تغيير شغل دارد/ندارد.

2. پرداخت كليه ماليات شغلي وحق بيمه وبهاي مصرفي آب وبرق وگاز تلفن كلاً بامستاجر بوده وبايد درپايان مدت مفاصاحسابهاي مربوطه را به موجر ارائه نمايد

3. مباشرت مستاجر در انتفاع ازمورد اجاره شرط اساسي اين قرارداد است.

4. مستاجر حق واگذاري مورداِجاره را تحت هيچ عنوان به غير نداردمگر با اجازه قبلي وكتبي موجر

5. ماليات مستغلات وتعميرات اساسي وزيربنائي باموجر بوده وتعميرات جزيي وتزييني كه براي انتفاع بهترازمورد اِجاره لازم باشد بامستاجر است

6. مستاجر ریالي بابت حق سرقفلي وكسب وپيشه ونظايرآن به موجر نپرداخته است بديهي است درپايان مدت درتمامي مواقع كليه حقوق كماكان متعلق به موجر بوده ومرور زمان نيز موجد هيچ حقي براي مستاجير نميباشد

7. مستاجر بايد درپايان مدت مورد اجاره را به همان نحو كه تحويل گرفته است به همان صورت راس موعد انقضاء مدت تخليه و به موجر يا نماينده قانوني وي مسترد نمايد تاخير درتخليه روز انه مشمول ايجاد حقوق قانوني براي موجر خواهد بود كه طبق قانون مطالبه خواهد نمود

8. تخلف ازهريك از مفاد اينقرارداد براي موجر دربقيه مدت موجب حق فسخ يكطرفه قرارداد ميباشد .

ضمناٌ مستاجر مکلف است مورد اِجاره را درتاریخ   .......................... تخلیه وبموجب قبض رسید شماره.................................بموجر تسلیم نماید.

 

0 نظر

در حال حاضر هیچ نظری داده نشده است

نظر بدهید

دسته بندی
دسته بندی مقالات 68
مقالات ما
۱۶ آذر

اجازه مالک

  اجازه مالک اجازه مالک یا اجازه در عقد فضولی به موافقت مالک یا ولی مالک در مورد تصرف فضولی یا معاملات فضولی توسط دیگران اشاره دارد. این مفهوم در...

بدون دیدگاه
ادامه مطلب
۱۳ آذر

ارزیابی حقوقی مالک

ارزیابی حقوقی مالک ارزیابی حقوقی مالک به معنای بررسی وضعیت حقوقی مالکیت یک ملک است. این ارزیابی شامل بررسی مستندات حقوقی مربوط به ملک، اطمینان از اینک...

بدون دیدگاه
ادامه مطلب
۱۰ آذر

املاک مجهول المالک کدامند ؟

  املاک مجهول المالک کدامند ؟ املاک مجهول المالک کدامند ؟ املاکی هستند که مالک آن‌ها مشخص نیست. این املاک ممکن است به دلیل عدم ثبت یا عدم تقاضای ...

بدون دیدگاه
ادامه مطلب