اصفهان خیابان نیکبخت روبروی دادگستری ساختمان ماکان 5 طبقه سوم واحد 37
تماس با ما 09332373448
ایمیل dadshid@gmail.com
ساعات کاری شنبه تا چهارشنبه۸الی ۱۵
blog3
روش اجرای احکام افراز (تقسیم ملک) صادره از مراجع قضائی صالحه
روش اجرای احکام افراز (تقسیم ملک) صادره از مراجع قضائی صالحه

روش اجرای احکام افراز (تقسیم ملک) صادره از مراجع قضائی صالحه

روش اجرای احکام افراز صادره از مراجع قضائی صالحه - موضوع قانون افراز مصوب سال 57(چگونه ملک را تقسیم کنیم،روش تقسیم ملک بین مالکان،تقسیم املاک)

تقسیم ملک

روش اجرای احکام افراز صادره از مراجع قضائی صالحه - موضوع قانون افراز مصوب سال 57

گرچه بموجب قانون مصوب 22 آبان 1357 اختيار افراز املاک مشاع به ادارات ثبت اسناد و املاک تفويض گرديده و ادارات ثبت مجاز به انجام افراز املاک مشاع حسب تقاضای احد يا تعدادی از مالکين مشاعی می باشند ولی بموجب ماده دوم قانون مذکور هر يک از شرکاء می توانند به تصميم واحد ثبتی مربوطه مبنی بر افراز ملک در مهلت مقرر در ماده 2 قانون يادشده به دادگاه شهرستان محل وقوع ملک (دادگاه حقوقی) اعتراض نمايند که در اين صورت ادارات ثبت سوابق افرازی و عنداللزوم پرونده ثبتی را حسب تقاضای مرجع يادشده جهت رسيدگی نهائی به دادگاه حقوقی مربوطه ارسال می دارند. (تقسیم ملک)

بديهی است دادگاه حقوقی پس از رسيدگی نهائی يا تصميم افراز متخده از طرف اداره ثبت را تاييد يا خود مبادرت به صدور حکم ديگری می نمايد که در هر صورت حکم صادره از مرجع يادشده جهت اجراء به ثبت محل ارسال می گردد که روش عملی اجرای احکام افراز صادره از مراجع قضائی بدين شرح است:(تقسیم ملک)

متقاضی بايدتقاضای خودرا همراه بااصل يارونوشت مصدق حکم قطعی افراز به ثبت محل تسليم نمايد. منظور از رونوشت مصدق اين است که مطابقت رونوشت حکم افراز با اصل آن بايد به تاييد دفتر دادگاه محل برسد و به آن تمبر الصاق شود.(تقسیم ملک)

رئيس ثبت دستور ثبت تقاضا در دفتر انديکاتور را صادر می نمايد و به متقاضی تاريخ وقت مراجعه بعدی را اعلام می دارد.(تقسیم ملک)

تقاضای متقاضی ثبت دفتر انديکاتور می شود و همراه با ضمائم به بايگانی ارسال می گردد تا در پرونده ثبتی مربوطه ضبط شود.(تقسیم ملک)

در روز مراجعه متقاضی که قبلا تعيين شده بايگانی پرونده را جهت تعيين نماينده و نقشه بردار نزد مسئول اداره ارسال می دارد و او با توجه به دفتر اوقات خود نماينده و نقشه برداری را جهت انجام اقدامات بعدی تعيين می نمايد.(تقسیم ملک)

ضمنا چنانچه محل وقوع ملک خارج از شعاع 30 کيلومتر باشد فوق العاده ماموريت و هزينه سفر نماينده و نقشه بردار به ميزان مدتی که توسط مسئول اداره تعيين می شود و به شرحی که قبلا توضيح داده شد بايستی وسيله متقاضی به حساب سپرده ثبت نزد بانک ملی مربوطه توديع و فيش آن جهت ضبط در پرونده به ثبت ارائه شود.

سپس نماينده و نقشه بردار همراه با متقاضی به محل وقوع ملک عزيمت می نمايند و بعد از حضور در محل متقاضی بايستی ملک را معرفی و نماينده حدود آن را با سوابق پرونده ثبتی تطبيق و بعد حدود قطعات افراز شده مندرج در حکم را با محل مقايسه و تطبيق و کنترل و نقشه بردار حدود کل ملک و قطعات افراز شده را برداشت نموده و قطعات افرازی را برابر قيمت منطقه ای ارزيابی نمايد. (بند 378 مجموعه بخشنامه های ثبتی).(تقسیم ملک)

بعد از ترسيم نقشه ملک وسيله نقشه بردار که بايستی نمايانگر حدود و مشخصات قطعات افرازی باشدنماينده صورتجلسه افراز را باملاحظه پرونده ثبتی ومشاهدات خوددرمحل وتوجه به حکم صادره ازدادگاه ورعايت حدودومشخصات ملک براساس سوابق پرونده ثبتی و موقعيت محل و حکم صادره تنظيم می نمايد.(تقسیم ملک)

اين صورتجلسه که با عنوان صورتجلسه افراز تهيه می شود نماينده بايستی بعد از توضيح کامل جريان ثبتی ملک در مقدمه و ذکر حدود اوليه ملک و اسامی مالکين مشاعی چگونگی افراز را با اشاره به حکم صادره دادگاه توضيح داده و حدود و مشخصات و مساحت قطعات افراز شده را با تعيين شمارات فرعی از اصلی مربوطه به ترتيب قيد نمايد و هر قطعه را در سهم همان فردی که در حکم افراز به او تعلق گرفته قرار دهد و پيش نويس سند مالکيت قطعات مفروز شده را بنام مالکين مربوطه تهيه و به گواهی دفتر املاک بازداشتی برساند.(تقسیم ملک)

نماينده صورتجلسه افراز را خود امضاء و پس از امضاء نقشه بردار همراه با نقشه ترسيمی و برگ ارزيابی تنظيم شده که به قيمت منطقه ای خواهدبود و به امضاء نقشه بردار و ارزياب و متقاضی هم بايد برسد همراه با پرونده و پيش نويس اسناد مالکيت تهيه شده طی گزارشی به استحضار مسئول اداره می رساند.(تقسیم ملک)

رئيس اداره پس از بررسی صورتجلسه و تطبيق مفاد آن با پرونده ثبتی و حکم صادره دادگاه و کنترل پيش نويس اسناد مالکيت تهيه شده چنانچه اشکالی را ملاحظه ننمايد پيش نويس اسناد را امضاء و دستور ثبت صورتجلسه افراز را در دفتر املاک صادر می نمايد و به حسابداری اجازه می دهد که فوق العاده ماموريت و هزينه سفر نماينده و نقشه بردار را در صورت تعلق به شرحی که قبلا توضيح داده شده پرداخت نمايد.(تقسیم ملک)

در اين مرحله از اقدام متقاضی مکلف است هزينه افراز و ساير حقوق ثبتی متعلقه سهم خود را همراه با بهاء دفترچه سند مالکيت حسب محاسبه حسابداری در بانک توديع و فيش آن را جهت ضميمه نمودن پرونده به حسابداری ارائه نمايد. (ماده 3 قانون افراز).

بعد از توديع هزينه افراز و ساير حقوق ثبتی متعلقه و بهاء دفترچه سند مالکيت پرونده جهت اقدام بعدی به دفتر املاک ارسال می شود متصدی دفتر املاک با توجه به دستور صادره از طرف رئيس اداره مراتب صورتجلسه افراز را در ستون ملاحظات ثبت و صفحه دفتر املاکی که سهام مشاعی هر مالک در آن ثبت شده قيد می نمايد و با توضيح موضوع خروجی زده و حدود و مشخصات هر کدام از قطعه يا قطعات افرازی را در دفتر جاری املاک ثبت نموده و شماره ثبت صفحه جديد را در ستون ملاحظات ثبت و صفحه مشاعی مربوطه قيد می نمايد سپس سند مالکيت مشاعی اوليه را باطل و سند جديد را تحرير می کند.(تقسیم ملک)

آنگاه ثبت دفتر املاک و سند مالکيت تحرير شده را به امضاء مسئول اداره می رساند و پرونده را جهت تسليم سند به متقاضی به بايگانی ارسال می دارد. در بايگانی ابتدا سند نخ کشی و پلمپ می شود بعد در دفتر تسليم سند ثبت می گردد و پس از احراز هويت متقاضی که معمولا با ملاحظه شناسنامه آن تحقق می پذيرد در قبال اخذ رسيد در دفتر تسليم سند و ستون ملاحظات پيش نويس سند مالکيت به او تسليم می گردد. و پرونده در رديف مربوطه ضبط می شود.(تقسیم ملک)

لازم به تذکر است چنانچه ملکی بموجب تصميم قطعی غيرقابل افراز تشخيص داده شود با تقاضای هر يک از شرکاء به دستور دادگاه شهرستان (دادگاه حقوقی) فروخته می شود (ماده 4 قانون افراز) که در اين صورت وجوه حاصله از فروش ملک غيرقابل افراز پس از کسر هزينه عمليات اجرائی طبق دستور دادگاه بين شرکاء به ميزان سهام و مالکيت آنها تقسيم خواهدشد (ماده 10 آئيننامه قانون افراز).(تقسیم ملک)

روش اجراي احكام افراز صادره از مراجع قضايي صالحه (موضوع قانون افراز مصوب سال 57)

1-     وصول تقاضاي ذينفع همراه با اصل يا رونوشت مصدق حكم قطعي افراز.

2-     دستور ثبت تقاضا در دفتر انديكاتور تعيين وقت مراجعه بعدي متقاضي توسط مسئول اداره.

3-     ثبت تقاضا در دفتر انديكاتور و ارسال سابقه به بايگاني.

4-     مراجعه متقاضي در روز تعيين شده و پيوست پرونده وسيله بايگاني و ارسال نزد مسئول اداره جهت تعيين نماينده و نقشه‌بردار.(تقسیم ملک)

5-     تعيين نماينده و نقشه‌بردار جهت عزيمت به محل.

6-     عزيمت نماينده و نقشه‌بردار همراه متقاضي به محل جهت تطبيق و معاينه محل و تعيين حد فاصل.

7-     معرفي ملك وسيله متقاضي و تشخيص حدود وسيله نماينده و برداشت و كنترل نقشه و ارزيابي وسيله نقشه بردار.(تقسیم ملک)

8-     ترسيم نقشه و تنظيم برگ ارزيابي بوسيله نقشه بردار و تهيه صورتجلسه افراز و پيش نويس سند مالكيت بوسيله نماينده

9-     ارائه گزارش انجام كار همراه با نقشه و برگ ارزيابي و صورت جلسه افراز و پيش نويس سند مالكيت بوسيله نماينده و نقشه بردار

10- بررسي صورتجلسه افراز و دستور ثبت آن در دفاتر املاك و امضاء پيش نويس اسناد مالكيت و دستور ثبت برگ ارزيابي در دفتر انديكاتور

11- گواهي دفتر املاك بازداشتي

12- ارسال پرونده به حسابداري جهت اخذ هزينه افراز و بهاء سند مالكيت و حقوق ثبتي در صورت تعلق

13- پرداخت هزينه افراز و حقوق ثبتي متعلقه سهم متقاضي و بهاء سند مالكيت بوسيله متقاضي

14- ارسال پرونده به دفتر املاك جهت تحريرسند مالكيت

15- امضاء ثبت دفاتر املاك و سند مالكيت تحرير شده بوسيله مسئول اداره

16- ارسال پرونده به بايگاني جهت ثبت در دفتر تسليم سند و پلمب و تسليم آن به متقاضي در قبال اخذ رسيد پس از احراز هويت(تقسیم ملک)

 منبع: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

...


تقسیم ملک،افراز،روش درخواست سند،دادشید،وکیل،وکالت،موسسه حقوقی،قانون،عکس نوشته،عکس،حقوق،law،lawyer


گروه وکلای دادشید

موسسه حقوقی ندای عدالت ساعی (گروه وکلای دادشید) با بهره گیری از وکلای پایه یک دادگستری آماده ارائه انواع خدمات حقوقی و در مراجع حقوقی کیفری دیوان عدالت و  سایر مراجع حقوقی و اداری توسط و مشاوره حقوقی در سرتاسر کشور می باشد جهت ارتباط با این مجموعه اینجا را کلیک کنید.

0 نظر

در حال حاضر هیچ نظری داده نشده است

نظر بدهید

دسته بندی
دسته بندی مقالات 68
مقالات ما
۱۶ آذر

اجازه مالک

  اجازه مالک اجازه مالک یا اجازه در عقد فضولی به موافقت مالک یا ولی مالک در مورد تصرف فضولی یا معاملات فضولی توسط دیگران اشاره دارد. این مفهوم در...

بدون دیدگاه
ادامه مطلب
۱۳ آذر

ارزیابی حقوقی مالک

ارزیابی حقوقی مالک ارزیابی حقوقی مالک به معنای بررسی وضعیت حقوقی مالکیت یک ملک است. این ارزیابی شامل بررسی مستندات حقوقی مربوط به ملک، اطمینان از اینک...

بدون دیدگاه
ادامه مطلب
۱۰ آذر

املاک مجهول المالک کدامند ؟

  املاک مجهول المالک کدامند ؟ املاک مجهول المالک کدامند ؟ املاکی هستند که مالک آن‌ها مشخص نیست. این املاک ممکن است به دلیل عدم ثبت یا عدم تقاضای ...

بدون دیدگاه
ادامه مطلب