اصفهان خیابان نیکبخت روبروی دادگستری ساختمان ماکان 5 طبقه سوم واحد 37
تماس با ما 09332373448
ایمیل dadshid@gmail.com
ساعات کاری شنبه تا چهارشنبه۸الی ۱۵
blog3
حادثه حین انجام کار(نمونه پرونده حادثه حین انجام کار،وکیل،وکالت)
حادثه حین انجام کار(نمونه پرونده حادثه حین انجام کار،وکیل،وکالت)

حادثه حین انجام کار(نمونه پرونده حادثه حین انجام کار،وکیل،وکالت)

حادثه حین انجام کار(نمونه پرونده حادثه حین انجام کار،وکیل،وکالت،مشاوره حقوقی)

حادثه حین انجام کار

حوادث ناشی از کار

حوادث ناشی از کار حوادثی‌ است‌ که‌ در حین‌ انجام‌ وظیفه‌ و به‌ سبب‌ آن‌ برای‌ بیمه‌ شده‌ اتفاق‌ می‌افتد . مقصوداز حین‌ انجام‌وظیفه‌ تمام‌ اوقاتی‌ است‌ که‌ بیمه‌شده‌ در کارگاهیا مؤسسات‌ وابسته‌ یا ساختمانها و محوطه‌ آن‌ مشغول‌ کار باشدو یا به‌ دستور کارفرما در خارج‌ از محوطه‌ کارگاه‌ عهده‌دار انجام‌ مأموریتی‌ باشد. اوقات‌ مراجعه‌ به‌ درمانگاه‌ و یا بیمارستان‌و یا برای‌ معالجات‌ درمانی‌ و توانبخشی‌ و اوقات‌ رفت‌ و برگشت‌بیمه‌شده‌ از منزل‌ به‌ کارگاه‌ جزء اوقات‌ انجام‌وظیفه‌ محسوب‌می‌گردد مشروط‌ بر اینکه‌ حادثه‌ در زمان‌ عادی‌ رفت‌ و برگشت‌ به‌ کارگاه‌ اتفاق‌ افتاده‌ باشد حوادثی‌ که‌ برای‌ بیمه‌ شده‌ حین‌ اقدام‌ برای‌ نجات‌ سایر بیمه‌شدگان‌ و مساعدت‌ به‌ آنان‌اتفاق‌ می‌افتد حادثه‌ ناشی‌ از کار محسوب‌ می‌شود.(حادثه حین انجام کار)

گردشکار پرونده و توضيحات کامل پرونده

با توجه به اظهارات شاكي و گزارش حادثه توسط اداره بازرسي كار وزارت كار وامور اجتماعي استان اصفهان كه در تاريخ ... آقاي ... به مدت ... سال در كارگاه چدن سازي به مديريت آقاي ... مشغول به كار بوده كه كه به علت عدم رعايت نظامات دولتي، بهداشت و ايمني كار با توجه به اظهارات خود شاكي كه به مدارك پزشكي خود استناد ميكند ۳۰% از ريه خود را از دست داده و در سال ۸۰ ،۲۰%  سوختگي داشته كه حادثه در تاريخ ... ساعت ... اتفاق افتاده كه ازاين بابت هيچ غرامتي از كارگاه دريافت نكرده.(حادثه حین انجام کار)

در تاريخ ... آقای ...  توسط پزشكي قانوني معاينه شده كه تصوير پرونده بيمارستاني و پرونده طب كار رويت شده نامبرده در تاريخ ... به منظور درمان سوختگي پوست بدن در نواحي صورت و دستها در بيمارستان بستري و تحت درمان قرار گرفته است در مجموع ۱۵% از سطح بدن دچار سوختگي از نوع درجه دوم و سوم كه ارش آن جمعا ۱۹% از ديه كامل است ميباشد نامبرده از مشكلات تنفسي شكايت دارد كه چنانچه كار در محيط با عوامل محرك تنفسي از طريق تحقيقات قضايي به اثبات برسد شغل وي ميتوانسته باعث تشديد اين بيماري شود.(حادثه حین انجام کار)

دو ابلاغيه به آقای ...در تاريخ هاي ... و ... هر دو به صورت قانوني تحويل مدير اداري كارگاه شد.(حادثه حین انجام کار)

در تاريخ ... از متشكي عنه بازجويي به عمل آمده كه فاقد پيشينه كيفري است و اعلام ميدارد در جريان ريزامور نميباشد و نظريه بازرسي اداره كار و اتهامات را قبول داردو امضا ميكند.كه در همان تاريخ قرار كفالت به ميزان ... ريال تا پايان دادرسي و صدور اجراي دادنامهاز طرف شعبه ... دادياري صادر كه قرار قبولي كفيل به كفالت ... متعاقبا صادر ميشود.(حادثه حین انجام کار)

در تاريخ ... از شاكي معاينه به عمل آمده نظريه پزشكي قانوني بر اين است كه نامبرده دچار آسم ريوي شديد ميباشدكه ارزش آن ۴۰%از ديه كامل است.(حادثه حین انجام کار)

سه مرتبه در تاريخ هاي ...،...،....ابلاغ صورت گرفته كه طبق ماده ۷۲ قانون آيين دادرسي مدني آدرس شناسايي نشده كه طي اظهارات ا... شناسايي شده پس از الاغ هاي متعدد در آدرس جديد آن هم به صورت قانوني كه تحويل به پدر خانم متشكي عنه ميشده باز هم از حضور امتناع نموده كه در ... با تقاضاي شاكي برگ جلب سيار آقاي ... صادرگردید .(حادثه حین انجام کار)

قرار نهايي در دادسرا در وقت فوق العاده  به قرار مجرميت۱-آقای ... داير بر عدم رعايت نطامات دولتي منجر به ايراد صدمه غير عمدي به زيان ۴۰% ، ۲- آقای ... داير بر عدم رعايت نطامات دولتي منجر به ايراد صدمه غير عمدي به زيان ۶۰% با توجه به ۱- شكايت شاكي۲- گواهي پزشكي قانوني۳- گزارش مامورين انتظامي۴-نظريه بازرس اداره كار ۵- اظهارات آقای ... و عدم حضور ... بزه انتسابي محرز و استناد بند ك ماده ۳ اصلاحي قرار مجرميت صادرمي شود.(حادثه حین انجام کار)

كيفر خواست

با توجه به دلايل۱- شكايت شاكي۲- گواهي پزشكي قانوني۳- گزارش مامورين انتظامي۴-نظريه بازرس اداره كار ۵- اظهارات متهم مرتكب عدم رعايت نظامات قانوني و فني منجر به ايراد صدمه غير عمدي به زيان ۴۰% در تاريخ ... به استناد تبصره ۳ ماده ۲۹۵ مجازات اسلامي و ماده ۱۸۱ قانون كار متهم گنهكار بوده و تقاضاي مجازاتش را خواستارم.(حادثه حین انجام کار)

كيفر خواست

با توجه به دلايل۱- شكايت شاكي۲- گواهي پزشكي قانوني۳- گزارش مامورين انتظامي۴-نظريه بازرس اداره كار ۵- عدم حضورمتهم مرتكب عدم رعايت نظامات قانوني و فني منجر به ايراد صدمه غير عمدي به زيان ۶۰% در تاريخ ... به استناد تبصره ۳ ماده ۲۹۵ مجازات اسلامي و ماده ۱۸۱ قانون كار متهم گنهكار بوده و تقاضاي مجازاتش را خواستارم.(حادثه حین انجام کار)

پرونده به دادگاه فرستاده و در تاريخ... وقت رسيدگي در تاريخ ... از طريق نشر آگهي مشخص شد.(حادثه حین انجام کار)

 جلسه دادگاه تشكيل عليرضابهرامي حضور دارد ايرج اكبري عليرقم درج آگهي حضور ندارد  انصاري عليرقم ابلاغ قانوني از طريق احضاريه حضور ندارد صورت جلسه قرائت و شاكي حرفاي اخير خود را تكرار كرده است .(حادثه حین انجام کار)

 

رای دادگاه

با عنايت به محتويات پرونده نظر به اينكه در تاريخ حادثه در گزارش بازرسي اداره كار مورخ ... تاريخ بستري شدن در بيمارستان به علت سوختگي ... كه گزارش ها با هم متناقض است كه احتمالا پزشكي قانوني بر اساس شرايط محيط كار در طول مدت كار از ناحيه ريه آسيب ديده تشخيص و نيز ارش صدمه را مشخص نموده است. ناظريه گزارش بازرس اداره كار و همچنين تعيين مقصر صرفا ناظر به سوختگي شاكي در اثر جرقه حاصله از تخليه جريان ربطي به مصدوميت وي در خصوص ريه و مجاري تنفسي ندارد نظر به لزوم اخذ نظريه بازرسي اداره كار و همچنين مقصر و ابلاغ نظريه كارشناس به دادگاه در اجراي دستورات طبق ماده ۱۲ قانون دادگاه هاي عمومي و انقلاب اصلاح سال ۸۱ قرار مذكور تكميل و تحقيقات را انجام داده و نتيجه را صادر نمايد . كه از اين طريق پرونده به دادسرا عودت ميشود.(حادثه حین انجام کار)

تحلیل حقوقی پرونده

  1. طبق ماده ۶۰ قانون تامين اجتماعي حوادث ناشي كار حوادثي است كه در حين انجام وظيفه تمام اوقاتي است كه بيمه شده در كارگاه يا موسسات وابسته يا ساختمان ها و محوطه آن مشغول كار باشندو يا به دستور كارفرما در خارج از محوطه كارگاه عهده دار انجام ماموريتي باشند. اوقات مراجعه به درمانگاه يا بيمارستان ويا براي معالجات درماني و توان بخشي و اوقات رفت و آمد بيمه شده از منزل به كارگاه جزء اوقات انجام وظيفه محسوب ميگردد مشروط بر اينكه حادثه در زمان عادي رفت و برگشت به كارگاه اتفاق افتاده باشد. حوادثي كه براي بيمه شده حين اقدام براي نجات ساير بيمه شدگان و مياعدت به آنها اتفاق مي افتد حادثه ناشي از كار محسوب مي شود.(حادثه حین انجام کار)
  2. از طرفي كارفرما و مسئوليت اجراي مقررات و ضوابط فني و بهداشت كار در كارگاه خود را بر عهده دارد و هرگاه بر اثر  عدم رعايت مقررات مذكور از سوي كارفرما يا مسئولين حادثه اي رخ دهد شخص كارفرما يا مسئول مذكور از نظر كيفري و حقوقي و نيز مجازات هاي مندرج در قانون كار مسئول است ، مسئوليت مذكور در قانون كار عام است و شامل همه جنبه هاي حقوقي مسئوليت كارفرما در حوادث حين انجام كار ميشود در ارتباط با مسئوليت كارفرما از نظر مقررات تامين اجتماعي نخست ماده ۶۵ قانون مقررميدارد : در صورت وقوع حادثه ناشي از كار ، كارفرما مكلف است اقدامات لازم اوليه را براي جلوگيري از تشديد وضع حادثه ديده به عمل آورده و مراتب را ظرف سه روز اداري كتبا به اطلاع سازمان برساند در صورتي كه كارفرما بابت اقدامات اوليه مذكور باشد سازمان هزينه هاي مربوط را خواهد پرداخت . و طبق ماده ۶۶ كه ميگويد :« در صورتي كه ثابت شود وقوع حادثه مستقيما ناشي از عدم رعايت مقررات بهداشتي و احتياط لازم از طرف كارفرما يا نمايندگان آن بوده سازمان‌( تامین اجتماعی ) هزینه های مربوط به معالجه و غرامت و مستمری ها و غیره را‍‍‍‍ پرداخت خواهد کرد و از کارفرما مطالبه و وصول خواهد نمود.»(حادثه حین انجام کار)
  3.  مسئولیت کارفرما از ابعاد دیگر مانند پرداخت دیه و سایر موارد مربوط طبق قانون کار  و قانون انجام کار در هر صورت مسئولیت درمان و غرامت  در مقابل بیمه شده  متوجه سازمان است. اگر طبق مقررات کارفرما مقصر باشد سازمان هزینه های پرداختی را از کارفرما وصول میکند و در صورت قصور کارگر٬ از این نقطه نظر مسئولیتی متوجه او نیست.(حادثه حین انجام کار) وکیل اصفهان 

...


حادثه حین انجام کار،درخواست وکیل،تامین اجتماعی،اداره کار،موسسه حقوقی،قانون،مشاوره حقوقی،وکیل کارگر،وکیل کار


همیشه بخاطر داشته باشید؛ مسائل مشابه حقوقی الزاماََ راه حل مشابهی ندارند بدون مشورت با وکیل یا مشاور حقوقی هیچ گونه اقدامی انجام ندهید.

0 نظر

در حال حاضر هیچ نظری داده نشده است

نظر بدهید

دسته بندی
دسته بندی مقالات 68
مقالات ما
۱۶ آذر

اجازه مالک

  اجازه مالک اجازه مالک یا اجازه در عقد فضولی به موافقت مالک یا ولی مالک در مورد تصرف فضولی یا معاملات فضولی توسط دیگران اشاره دارد. این مفهوم در...

بدون دیدگاه
ادامه مطلب
۱۳ آذر

ارزیابی حقوقی مالک

ارزیابی حقوقی مالک ارزیابی حقوقی مالک به معنای بررسی وضعیت حقوقی مالکیت یک ملک است. این ارزیابی شامل بررسی مستندات حقوقی مربوط به ملک، اطمینان از اینک...

بدون دیدگاه
ادامه مطلب
۱۰ آذر

املاک مجهول المالک کدامند ؟

  املاک مجهول المالک کدامند ؟ املاک مجهول المالک کدامند ؟ املاکی هستند که مالک آن‌ها مشخص نیست. این املاک ممکن است به دلیل عدم ثبت یا عدم تقاضای ...

بدون دیدگاه
ادامه مطلب