اصفهان خیابان نیکبخت روبروی دادگستری ساختمان ماکان 5 طبقه سوم واحد 37
تماس با ما 09332373448
ایمیل dadshid@gmail.com
ساعات کاری شنبه تا چهارشنبه۸الی ۱۵
blog3
نمونه پرونده کیفری ورود به عنف (شکایت،وکیل،مشاوره حقوقی)
نمونه پرونده کیفری ورود به عنف (شکایت،وکیل،مشاوره حقوقی)

نمونه پرونده کیفری ورود به عنف (شکایت،وکیل،مشاوره حقوقی)

نمونه پرونده کیفری ورود به عنف (شکایت،وکیل،مشاوره حقوقی،وکیل کیفری،تهدید،چاقو کشی،جرم،مجازات)

ورود به عنف : عنف در ماده ۶۹۴ به معنای آن است كه هنگام ورود به ملك ، مانعی وجود داشته باشد و مرتكب برای برداشتن مانع ، از اعمال خشونت آمیز و غیرعادی استفاده کند شرط تحقق عنف و تهدید ان است كه خشونت و تهدید بر مقاومت مجنی علیه یا مانع ؛ غلبه پیدا کند برخی از مصادیق عنف روشن و آشكار است مانند شكستن در و خراب كردن دیوار و شیشه اما نسبت به برخی مصادیق ابهام وجود دارد ، مثلاً پریدن از روی دیوار و هرگونه ورود غیر عادی مانند گذشتن نردبان و ورود از راه پنجره هم عنف محسوب شده است . اما در موردی كه شخص كلید خانه را با حیله از نوكر خانه گرفته و وارد خانه می شود یا صاحب مهمانخانه در غیاب مسافر وارد اتاق وی شده و اثاثیه او را بیرون می ریزد ابهام وجود دارد.(ورود به عنف)

ماده ۶۹۴ ـ هرکس در منزل یا مسکن دیگری به عنف یا تهدید وارد شود به مجازات از شش ماه تا سه سال حبس محکوم خواهد شد و در صورتی که مرتکبین دو نفر یا بیشتر بوده و لااقل یکی از آنهاحامل سلاح باشد به حبس از یک تا شش سال محکوم می‌شوند.(ورود به عنف)

وجود منزل متعلق به غير لفظ منزل در موضوع اين جرم شامل هر محل مسكوني اشغال شده بوسيله يك شخص است عنوان حقوقي ساكن در محل مسكوني كه از نظر حرمت منزل مورد حمايت قانوني قرار گرفته است ممكن است مالك منزل مستأجر، مرتهن، حتي كسي كه فارغ از هر قراردادي با اشخاص باشد مي‌باشد محل مسكوني ممكن است خانه، آپارتمان، كلبه چوبي چادر افراد چادر نشين يا كاروان در شرايطي باشد كه مكان مزبور در عمل به محل سكونت اختصاص داده شده باشد. اطاق در هتل با در بيمارستان محل سكونت كسي است كه آن را اجاره كرده و يا در آن مستقر شده است.(ورود به عنف)

 

نمونه پرونده ورود به عنف

گردشکار پرونده

بنا به شكايت شاكي در تاريخ ......  اظهار ميدارد كه مشتكي عنهم از افراد متخلف ميباشند كه در مورخ فوق ضمن ورود غير قانوني از ديوار مجتمع و با تهديد و قدرت نمايي به وسيله قمه و قداره وارد حريم خصوصي منزل اينجانب گرديده ضمن تخريب اموال واثاث موجود در منزل به اينجانب حمله و مرا به شدت مورد ضرب وجرح عمدي قرار داده كه با توجه به صدمات وارده از طريق كلانتري ......  به پزشكي قانوني معرفي گرديده ام ، نظر به اينكه عمل مشتكي عنه علاوه بر مصاديق جرم سلب امنيت و آسايش اينجانب و خانواده ميباشد موجب آزار و اذيت اهالي محل نيز گرديده است.(ورود به عنف)

 

نامه پزشكي قانوني

در خصوص ........ معاينه شد نظريه پزشك معالج بررسي شد ، آسيب هاي زير طي حدود ۵ روز گذشته ايجاد گرديده است ؛ ۱- ساييدگي (در حد حارصه) در حد التيام پايين كتف چپ ۲- كبودي در حال جذب سمت چپ كمر ۳- پارگي داميه سمت چپ جلوي سر ۴- دو بريدگي بخيه شده (داميه) كتف پاي راست ۵- بريدگي بخيه شده (داميه ) كتف پاي چپ ۶ – بريدگي (داميه) وسط لب ۹- ارش آسيب بند اول نيم درصد ديه كامل تعيين ميگردد.(ورود به عنف)

 

شهادت گواهان

الف- .....  اينجانب در تاريخ  ......  ساعت ۱۰ شب به آپارتمان مراجعه نمودم كه چندين نفر با چاقو و قمه ايشان را مورد ضرب و شتم قرار داده بودند و من به اتفاق برادر ايشان و همسايگان ،ايشان را به بيمارستان برديم تا تحت مداوا قرار بگيرند.(ورود به عنف)

ب – ....... اينجانب در تاريخ .....  ......  با من تماس گرفت كه چندين نفر قصد ورود به منزل ايشان را دارند كه به سلاح سرد (چاقو و قمه) با آپارتمان ايشان حمله كردند و پس از درگيري و نزاع و عربده كشي و ضرب و شتم متواري گرديدند.(ورود به عنف)

 

دستور داديار

هريك از مامورين مجرب به محل سكونت شاكي رفته و در خصوص صحت سقم ادعاي شاكي مبني بر حضور چندين نفر به درب منزل شاكي و شكستن درب منزل توسط آنها و ورود به منزل ضمن تحقيق محل از حداقل نفر ، معاينه محل صورت گيرد . شهود شاكي در دادسرا حاضر شوند . مدارك مالكيت منزل شاكي ضميمه شود.(ورود به عنف)

 

گزارش مامور كلانتري

چند نفر از همسايگان به نام هاي ..... اعلام داشت كه ما داخل منزل نشده بوديم ما داخل خانه بوديم كه يك لحظه سرو صدا شنيديم وآقاي ...... به درب منزل ما پناه آورد و چند نفر با چوب و چاقو به آقاي ...... حمله كرده و باعث تخريب درب ورودي منزل و ترس و وحشت  بچه هاي ما گرديده ما داخل منزل نشسته بوديم كه يك دفعه صداي درگيري شنيديم وقتي بيرون آمديم متوجه شديم چند نفر با قداره به آقاي ...... حمله كرده و باعث تخريب درب منزل وي شده بودند .(ورود به عنف)

 

قرار مجرميت

در وقت فوق العاده  جلسه شعبه ....  دادياري به تصدي امضا كننده ذيل تشكيل است ، پرونده كلاسه تحت نظر است . در خصوص اتهام ..... – .... و ...... دائر بر اتهام هگي شركت در ضرب و جرح با چاقو و تخريب درب و ورود به عنف با توجه به ۱-محتويات پرونده ۲-شكايت شاكي ۳- گواهي پزشكي قانوني ۴- تحقيقات محلي صورت گرفته و اظهارات گواه عدم حضور متهمين در دادسرا و متواري بودنشان قرار مجرميت صادر ميگردد.(ورود به عنف)

 

صورت جلسه رسيدگي

طرفين حضور ندارند ، حسب اعلام مامور ،ابلاغ شاكي به آدرس الصاق و ابلاغ قانوني شده و آدرس متهمين شناسايي نشده است . نماينده دادستان نيز حضور ندارد . عليهذا شرايط رسيدگي فراهم نمي باشد دفتر وقت رسيدگي مجدد تعيين از طريق نشر آگهي در يكي از جرايد محلي احضار در ابلاغيه شاكي قيد گردد مدارك خود را همراه داشته باشد.(ورود به عنف)

 

اگهي احضار

....  شاكي شما مبني بر ۱- شركت در ضرب وجرح با چاقو ۳ – تخريب درب ۴- ورود به عنف مطرحي نموديد كه پرونده آن به كلاسه .......  اين دادگاه ثبت و وقت رسيدگي براي روز .......  ساعت ۹ صبح تعيين شده نظر به اينكه متهم مجهول المكان مي باشد لذا حسب ماده ۱۸۰  قانون آيين دادرسي كيفري مراتب يك نوبت در يكي از روزنام هاي كثير الانتشار ملي درج و نشر گردد و از متهم مذكور دعوت به عمل آيد.(ورود به عنف)

 

صورت جلسه دادگاه

در وقت مقرر جلسه تشكيل است پرونده كلاسه تحت نظر است نماينده محترم دادستان حضور دارد و از طرفين پرونده شاكي حضور دارد .متهمين از طريق جرايد احضار كه حضور ندارند . دادگاه خطاب به شاكي اتهام در پرونده محرز است و مفاد ماده ۱۲۱ قانون آيين دادرسي كيفري تفهيم گرديد . كيفر خواست قرائت گرديد . شاكي اظهار ميدارد شكايت به شرح شكايت اوليه است من با خواهر متهمين ازدواج موقت كردم كه من در باغ بودم كه خواهرش به من زنگ زد و گفت كه ميخواهم پيش تو بيايم كه با ماشين خودش آمد به درب منزل ما كه با هم داخل منزل رفتيم كه هنوز ده دقيقه نگذشت كه متهمين داخل منزل شدند درب منزل را شكسته و مرا نيز مورد ضرب و جرح قرار دادند.(ورود به عنف)

 

راي دادگاه

....... – ...... و ...... به اتهام  شركت در ورود به عنف  و شركت در  ضرب وجرح با چاقو  ،تخريب درب موضوع كيفر خواست دادسراي عمومي و انقلاب دادگاه از توجه به شكايت شاكي خصوصي و گواهي پزشكي قانوني ، تحقيقات مامورين انتظامي و اظهارات گواهان وعدم حضور و دفاع از ناحيه متهمين به جهت متواري بودن ؛ اتهامات انتسابي را محرز و مسلم ميداند مستنداً به مواد ۶۱۴ و ۶۷۷ و ۶۹۱ از قانون تعزيرات ومواد ۷۰۱ و ۷۱۰ و ۷۱۴  از قانون مجازات جديد و با رعايت ماده ۱۳۴ قانون اخير الذكر از بابت بزه ايراد جرح عمدي با چاقو هر يك از متهمين را به تحمل ۶ ماه حبس تعزيري و از بابت بزه تخريب به يك سال حبس تعزيري و از بابت ورود به عنف به تحمل ۲ سال  حبس تعزيري و چهار نفر از متهمين را مشتركاً به پرداخت ۶۵/۹  در صد ديه كامل بابت صدمات وارده ، در گواهي پزشكي قانوني به شماره ..........  در حق شاكي محكوم مينمايد بديهي است در اجراي ماده ۱۳۴ مجازات اسلامي اشد قابل اجراميباشد راي صادره غيابي و ظرف ۱۰ روز پس از ابلاغ قابل واخواهي در اين شعبه مي باشد.(ورود به عنف)

 

تحلیل حقوقی پرونده

جرايم ارتكابي در اين پرونده به ترتيب عبارت اند از ۱- ايراد جرح عمدي با چاقو كه مطابق ماده ۶۱۴ قانون مجازات دو تا پنچ سال و يا سه ماه تا يك سال براي آن در نظر گرفته شده است و ۲- تخريب عمدي ماده ۶۷۷ قانون مجازات كه شش ماه تا ۳ سال و ۳- ورود به عنف موضوع ماده ۶۹۱ قانون مجازات اسلامي يك تا شش ماه در نظر گرفته شده است .(ورود به عنف)

كه با استناد نا صحيح دادگاه به ماده ۱۳۴ قانون مجازات جديد جرايم ارتكابي از نوع تعدد محسوب در صورتي كه ماده ۱۳۳ به اين مبحث پرداخته است جدايي از آن مطابق صدر ماده ۱۳۳ كه ميفرمايد:« در جرايم موجب تعزير هرگاه جرايم ارتكابي بيش از ۳ جرم نباشد براي هريك از آنن جرايم حداكثر مجازات مقرر را حكم ميكند.» كه همان گونه كه نام برديم جرايم ارتكابي همه از نوع تعزيرات و سه جرم مي باشند كه پس بنابر اين دادگاه بايستي حداكثر هر جرم كه عبارت است يك يا ۵ سال در جرم جرح عمدي ، ۳ سال در جرم تخريب و ۶ ماه در بزه ورود به عنف را به عنوان حداكثر مجازات هر جرم در نظر بگيرد ؛ كه با توجه به ادامه همين ماده كه مي فرمايد:« در هريك از موارد فقط مجازات اشد قابل اجرا است .» كه چون جراحات منجر به نقص عضو و.... نشده است در بزه ايراد جرح عمدي قاضي يك سال را در حكم خود مي آورد كه با اين حساب فقط مجازات جرم تخريب ۳ سال حبس اجرا ميشود.

حالا اگر دادگاه بخواهد از باب بزه تخريب مرتكب را تخفيف بدهد مثلا به ۶ ماه مجازات آن را تقليل دهد ديگر مجازات جرم تخريب اجرا نمي شود و ورود به عنف كه يك سال در نظر گرفته شده است اجرا شود.

كه شايد به نظر ميرسد كه دادگاه هر كدام از جرايم ارتكابي را ابتداً تخفيف داده است كه باز صحيح نمي باشد به اين دليل كه دادگاه در صورت وجود يكي از جهات تخفيف بايد ابتدا آن جهت را آورده و سپس به استناد آن تخفيف دهد كه همان طور كه ملاحظه ميكنيم چنين استنادي به هيچ كدام از مواد تخفيف مشاهد نمي شود .(وکیل اصفهان)

...


وکیل،وکالت،مشاوره حقوقی،وکیل کیفری،عکس نوشته،حقوق،ورود به عنف،جرم،مجازات،درخواست وکیل،موسسه حقوقی،وکیل خانواده


همیشه بخاطر داشته باشید؛ مسائل مشابه حقوقی الزاماََ راه حل مشابهی ندارند بدون مشورت با وکیل یا مشاور حقوقی هیچ گونه اقدامی انجام ندهید.

 


 

0 نظر

در حال حاضر هیچ نظری داده نشده است

نظر بدهید

دسته بندی
دسته بندی مقالات 68
مقالات ما
۱۶ آذر

اجازه مالک

  اجازه مالک اجازه مالک یا اجازه در عقد فضولی به موافقت مالک یا ولی مالک در مورد تصرف فضولی یا معاملات فضولی توسط دیگران اشاره دارد. این مفهوم در...

بدون دیدگاه
ادامه مطلب
۱۳ آذر

ارزیابی حقوقی مالک

ارزیابی حقوقی مالک ارزیابی حقوقی مالک به معنای بررسی وضعیت حقوقی مالکیت یک ملک است. این ارزیابی شامل بررسی مستندات حقوقی مربوط به ملک، اطمینان از اینک...

بدون دیدگاه
ادامه مطلب
۱۰ آذر

املاک مجهول المالک کدامند ؟

  املاک مجهول المالک کدامند ؟ املاک مجهول المالک کدامند ؟ املاکی هستند که مالک آن‌ها مشخص نیست. این املاک ممکن است به دلیل عدم ثبت یا عدم تقاضای ...

بدون دیدگاه
ادامه مطلب