اصلاح سند (ماده ۱۴۹،اضافه کردن مساحت به سند)

اصلاح سند (ماده ۱۴۹،اضافه کردن مساحت به سند)
امتیاز شما به این مطلب

اصلاح سند مالکیت،اجرای ماده ۱۴۹ قانون ثبت،اضافه کردن مساحت به سند مالکیت،چگونه سندمان را اصلاح کنیم،اضافه مساحت

اصلاح سند

روش اجرای ماده ۱۴۹ الحاقی قانون ثبت نسبت به املاکی که دارای سند مالکيت می باشد

بسيار اتفاق افتاده املاکی در گذشته با مساحت معينی مورد معامله واقع شده ولی بعدا معلوم گرديده که دارای اضافه مساحت می باشد. چنانچه اضافه مساحت حاصله ناشی از تجاوز به مجاورين و شوارع و اموال عمومی نباشد و به تاييد نماينده ثبت و تشخيص رئيس اداره داخل در محدوده سند مالکيت باشد و با اصلاح آن حقی از کسی تضييع نشود مالک می تواند درخواست اصلاح سند مالکيت خود را از ثبت محلی که ملک در حوزه آن واقع است بنمايد. (موضوع ماده ۱۴۹ الحاقی قانون ثبت و بند ۳۹۱ مجموعه بخشنامه های ثبتی). در اين صورت مالک می بايستی تقاضای خود را مبنی بر اصلاح سند نسبت به اضافه مساحت به ضميمه بنچاق معامله اوليه به ثبت محل تسليم دارد. (اصلاح سند)

رئيس ثبت دستور ثبت تقاضا در دفتر انديکاتور را می دهد و روز معاينه محل را تعيين و به متقاضی اعلام می دارد. سپس تقاضا در دفتر انديکاتور ثبت و جهت ضبط در پرونده مربوطه تا روز مراجعه متقاضی به بايگانی ارسال می شود. بديهی است چنانچه محل وقوع ملک خارج از شعاع ۳۰ کيلومتر باشد فوق العاده ماموريت و هزينه سفر نماينده و نقشه بردار به ميزان مدتی که از طرف رئيس ثبت تعيين می شود بايد وسيله متقاضی به حساب سپرده ثبت واريز گردد.(اصلاح سند)

بعد از توديع فوق العاده ماموريت و هزينه سفر نماينده و نقشه بردار وسيله متقاضی به نحوی که شرح آن در قبل بيان شد نماينده و نقشه بردار در روز مقرر همراه متقاضی به محل وقوع ملک عزيمت می نمايند. بعد از حضور در محل مالک ملک را معرفی و نماينده حدود آن را با سوابق موجود در پرونده ثبتی تطبيق و با مجاورين کنترل و در مورد اينکه آيا اضافه مساحت داخل در محدوده سند مالکيت می باشد يا خير بررسی های لازم را با همکاری نقشه بردار در محل انجام می دهد.(اصلاح سند)

نقشه بردار نقشه وضع موجود ملک را برداشت و سپس نقشه ای که نمودار وضع گذشته و حال ملک باشد ترسيم می نمايد آنگاه نماينده صورتجلسه معاينه محل را تنظيم می نمايد.(اصلاح سند)

در اين صورتجلسه که نماينده آن را با عنوان صورتجلسه اجرای ماده ۱۴۹ الحاقی قانون ثبت نسبت به پلاک موردنظر تنظيم می نمايد بايستی جريان ثبتی ملک را در مقدمه آن بطور مشروح توضيح و نام مالک را قيد سپس با اشاره به تقاضای مالک مبنی بر وجود اضافه مساحت مشاهدات خود را در محل در صورتجلسه مرقوم داشته و چگونگی ايجاد اضافه مساحت را بيان نموده و گواهی لازم مبنی بر عدم تجاوز به مجاورين و شوارع و اموال عمومی را بنمايد و در نهايت ضمن تعيين ميزان اضافه مساحت که وسيله نقشه بردار محاسبه می شود صريحا اظهارنظر نمايد که اضافه مساحت داخل در محدوده سند مالکيت می باشد و با اصلاح آن حقی از کسی و يا مجاورين تضييع نمی گردد. سپس صورتجلسه را خود امضاء نموده و به امضاء نقشه بردار و مالک رسانيده و همراه با گزارشی به ضميمه پرونده ثبتی مراتب را به استحضار رئيس اداره می رساند. رئيس اداره صورتجلسه را بررسی و با ملاحظه نقشه های سابق و لاحق ملک و پرونده ثبتی مربوطه چنانچه تشخيص داد اظهارات نماينده و نقشه بردار صحيح بوده و موجبات تضييع حق از کسی با اصلاح سند مالکيت ايجاد نمی گردد و موضوع از مصاديق ماده ۱۴۹ الحاقی قانون ثبت می باشد ضمن صدور دستور اصلاح سند پرونده را جهت محاسبه بهاء اضافه مساحت طبق بهاء مندرج در اولين سند انتقال درصورتيکه شرط يا قراری در اين خصوص در سند انتقال اوليه قيد نشده باشد به حسابداری ارجاع می نمايد. درصورتيکه تعيين ارزش اضافه مساحت ميسر نباشد ارزش اضافه مساحت در زمان اولين معامله وسيله نقشه بردار و ارزياب تعيين خواهدشد (تبصره ذيل ماده ۱۴۹ الحاقی).(اصلاح سند)

پرونده برای محاسبه اضافه مساحت و نيز ساير حقوق ثبتی متعلقه و پرداخت فوق العاده نماينده و نقشه بردار به حسابداری ارسال می شود. حسابداری بهاء اضافه مساحت را بشرح فوق تعيين و ساير حقوق ثبتی متعلقه را محاسبه و فيشهای مربوط را تنظيم و جهت توديع به حساب سپرده و واريز به حساب درآمد ثبت به متقاضی تسليم می دارد و فوق العاده نماينده و نقشه بردار را طبق روالی که شرح آن گذشت به آنان پرداخت می نمايد. متقاضی بهاء اضافه مساحت را در حساب سپرده توديع و حقوق دولتی متعلقه را به حساب درآمد ثبت نزد بانک ملی مربوطه واريز و فيش های لازم را به حسابداری ثبت تسليم می دارد تا ضميمه پرونده شود.(اصلاح سند)

بعد از توديع وجوه ياد شده وسيله متقاضی پرونده نزد نماينده مربوطه ارسال می گردد تا مراتب اصلاح را در پيش نويس سند مالکيت قيد نموده و به مالک اوليه اخطار نمايد که جهت دريافت بهاء اضافه مساحت به ثبت مراجعه نمايد. آنگاه پيش نويس اصلاح شده و اخطارهای تهيه شده را به امضاء مسئول اداره می رساند. اخطارها بعد از صدور از دفتر انديکاتور جهت ابلاغ به مامور مربوطه تسليم می گردد و مامور پس از ابلاغ نسخه ديدار شده را با قيد امضاء و گواهی لازم پس از ملاحظه مسئول اداره و اطمينان از صحت ابلاغ جهت ضبط در پرونده به بايگانی تحويل می دهد. سپس پرونده جهت توضيح مراتب اصلاحی به دفتر املاک ارسال می گردد متصدی دفتر املاک شماره صورتجلسه و مراتب اصلاحی و ميزان اضافه مساحت را در ستون ملاحظات ثبت دفتر املاک و صفحه ملاحظات سند مالکيت که در اين مرحله وسيله متقاضی ارائه می شود توضيح داده و به امضاء مسئول اداره می رساند. سپس پرونده جهت تسليم سند به متقاضی به بايگانی ارسال می شود و پس از اخذ رسيد در ذيل تقاضای اوليه به متقاضی تسليم می گردد و پرونده در رديف مربوطه ضبط می شود. شايان ذکر است چنانچه ملک مورد اصلاح در رهن يا بيع شرط باشد اصلاح آن موکول به کسب موافقت خريداران اسناد مذکور می باشد.(اصلاح سند)

بسيار اتفاق افتاده املاكي در گذشته با مساحت معيني مورد معامله واقع شده ولي بعدا معلوم گرديده كه داراي اضافه مساحت ميباشد.(اصلاح سند)

روش اجراي ماده ۱۴۹ الحاقي قانون ثبت نسبت به املاكي كه داراي سند مالكيت مي‌باشند

۱-     قبول تقاضا از مالك مبني بر اصلاح سند نسبت به اضافه مساحت به ضميمه بنچاق معامله اوليه(اصلاح سند)

۲-   دستور ثبت تقاضا در دفتر انديكاتور توسط مسئول اداره و تعيين وقت مراجعه بعدي متقاضي

۳-   ثبت تقاضا در دفتر انديكاتور و ارسال آن به بايگاني جهت ضبط در پرونده تا وقت مراجعه متقاضي

۴- مراجعه متقاضي در وقت مقرر و تعيين نماينده و نقشه‌بردار جهت اعزام به محل توسط مسئول اداره و توديع فوق‌العاده ماموريت و هزينه سفر نماينده و نقشه بردار در صورت تعلق(اصلاح سند)

۵-   عزيمت نماينده و نقشه بردار به محل همراه با متقاضي

۶- معاينه محل و تطبيق و كنترل سوابق و حدود سند مالكيت با وضعيت محل و مجاورين و ترسيم نقشه وضع موجود ملك و تشخيص اينكه اضافه مساحت داخل در محدوده سند مالكيت مي‌باشد ياخير

۷- ترسيم نقشه ايكه نمودار وضع سابق و لاحق ملك باشد بوسيله نقشه بردار و تنظيم صورتجلسه معاينه محلي بوسيله نماينده متضمن گواهي لازم مبني برعدم تجاور به مجاورين و شوارع و اموال عمومي و تاييد موضوع اضافه مساحت و گواهي آن مبني بر اينكه داخل در محدوده سند مالكيت مي‌باشد(اصلاح سند)

۸-   ارائه گزارش انجام كار به ضميمه صورت جلسه و نقشه به مسئول اداره

۹- بررسي صورت جلسه و كنترل سوابق و صدور دستور اصلاح توسط مسئول اداره و ارسال پرونده به حسابداري جهت پرداخت بهاي اضافه مساحت طبق بهاء مندرج در اولين سند انتقال در صورتيكه شرط يا قراري در اين خصوص در سند انتقال اوليه قيد نشده باشد و نيز پرداخت حقوق ثبتي متعلقه و فوق‌العاده نماينده و نقشه‌بردار(اصلاح سند)

۱۰-توديع بهاء اضافه مساحت به حساب سپرده و پرداخت حقوق ثبتي متلعقه بوسيله متقاضي و اخذ سند مالكيت از او براي اقدامات بعدي

۱۱-ارسال پرونده نزد نماينده و قيد مراتب اصلاح در پيش نويس سند مالكيت و تهيه اخطار براي مالك اوليه جهت مراجعه و دريافت بهاء اضافه مساحت

۱۲-امضاء پيش نويس اصلاح شده و اخطارهاي تهيه شده توسط مسئول مربوطه

۱۳-صدور اخطارها از دفتر انديكاتور

۱۴-ارسال پرونده به دفتر املاك جهت توضيح مراتب اصلاحي و نيز اصلاح ثبت دفتر املاك و سند مالكيت

۱۵-توضيح مراتب اصلاحي در دفتر املاك و سند مالكيت بوسيله متصدي دفتر املاك

۱۶-امضاء ثبت   دفتر املاك و سند مالكيت بوسيله مسئول مربوطه

۱۷-تسليم سند اصلاح شده به مالك در قبال اخذ رسيد و ضبط پرونده

۱۸-تذكر: در صورتيكه ملك مورد اصلاح در رهن يا بيع شرط باشد اصلاح آن موكول به كسب موافقت خريداران اسناد مذكور خواهد بود.

منبع: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

 


اصلاح سند،وکیل ملکی،ثبت،قانون ثبت اسناد،وکیل ثبتی،موسسه حقوقی،قانون،عکس نوشته،عکس،حقوق،law،lawyer


گروه وکلای دادشید

موسسه حقوقی ندای عدالت ساعی (گروه وکلای دادشید) با بهره گیری از وکلای پایه یک دادگستری آماده ارائه انواع خدمات حقوقی و در مراجع حقوقی کیفری دیوان عدالت و  سایر مراجع حقوقی و اداری توسط و مشاوره حقوقی در سرتاسر کشور می باشد جهت ارتباط با این مجموعه اینجا را کلیک کنید.

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.