اصفهان خیابان نیکبخت روبروی دادگستری ساختمان ماکان 5 طبقه سوم واحد 37
تماس با ما 09332373448
ایمیل dadshid@gmail.com
ساعات کاری شنبه تا چهارشنبه۸الی ۱۵
blog3
نمونه رای مهریه (نمونه دادنامه مطالبه مهریه)
نمونه رای مهریه (نمونه دادنامه مطالبه مهریه)

نمونه رای مهریه (نمونه دادنامه مطالبه مهریه)

نمونه رای مهریه (نمونه دادنامه مطالبه مهریه)

نمونه رای مهریه (دادنامه مهریه): لغتنامه دهخدا: دادنامه = ورقه حکمیه . ورقه متضمن رای یا حکم دادگاه .رای مهریه
فرهنگ لغت معین: ورقه ای که حکم دادگاه را بر آن نوشته باشند.
ماده 378 قانون آیین دادرسی کیفری: رأی دادگاه باید حداکثر ظرف سه روز از تاریخ انشاء، پاکنویس یا تایپ شود. این رأی که «دادنامه» خوانده میشود با نام خداوند متعال شروع و موارد زیر در آن درج میشود و به امضای‌دادرس یا دادرسان میرسد و به مهر شعبه ممهور می‌شود:رای مهریه
الف- شماره پرونده، شماره و تاریخ دادنامه و تاریخ صدور رأی
ب - مشخصات دادگاه و قاضی یا قضات صادرکننده رأی و سمت ایشان
پ - مشخصات طرفین دعوی و وکلای آنان
ت – گردشکار و متن کامل رأی رای مهریه

نمونه رای مهریه (نمونه دادنامه مهریه 1)رای مهریه

رای دادگاه

در خصوص دادخواست خانم ….... فرزند ...به طرفیت آقای ..... فرزند ..... به خواسته بدواً صدور حکم اعسار از پرداخت هزینه دادرسی و سپس حکم به الزام خوانده به پرداخت مهریه که در سال ……. سه میلیون ریال بوده با محاسبه وفق شاخص روز، خوانده در دادگاه حاضر نگشته و  لایحه­ای نیز ارسال ننموده با این وصف و با توجه به جامع محتویات پرونده از جمله استشهادیه و تصویر برابر با اصل شناسنامه و سند رسمی ازدواج، خواسته خواهان مقرون به صحت تشخیص داده شد، لذا با استناد به مواد 4 ، 505 و 506 از ق .آ.د.م و ماده 1082 ق مدنی و تبصره آن بدواً رأی به اعسار موقت خواهان از پرداخت هزینه دادرسی و سپس رأی به الزام خوانده به پرداخت مبلغ …………………….. ریال به عنوان مهریه در حق خواهان صادر میگردد رأی صادره نسبت به خوانده غیابی و ظرف بیست روز پس از ابلاغ واقعی قابل واخواهی در همین شعبه و سپس ظرف بیست روز قابل اعتراض و رسیدگی در دادگاه تجدیدنظر استان .......    می­باشد.رای مهریه

­­­­­­­­­­­­­­­رئيس شعبه ... محاكم عمومي حقوقي…….رای مهریه

نمونه رای مهریه (نمونه دادنامه مهریه 2)رای مهریه

رای دادگاه

در خصوص دادخواست خانم ….... فرزند …….... با وكالت آقاي ……. به طرفيت آقاي ………...  فرزند…….... به خواسته مطالبه مهريه و هزينه دادرسي و حق­الوكاله كه با توجه به محتويات پرونده از جمله فتوكپي مصدق نكاح­نامه رسمي به­شماره ترتيب……. وجود علقه زوجيت دائم بين طرفين و اين­كه تعداد ……..عدد سكه تمام بهار آزادي به عنوان مهريه اين ازدواج به تاريخ وقوع عقد نكاح …….. بوده محرز است خوانده به استناد يك فقره اقرارنامه به­شماره ……... پيوست پرونده اظهار نموده همسرم در محضر با توافق خود من و با گرفتن اجازه از پدرش، تعداد 250 عدد سكه بهار آزادي را معوض به تعداد پنج عدد سكه تمام بهار آزادي و يك نوبت سفر عتبات عاليات نمودند و در حقيقت تعداد 250 سكه مهريه خودش را به من بخشيدند و در نتيجه هيچ­گونه ادعايي در اين خصوص نداشته باشد و همچنين ايشان با ارسال اظهارنامه از من خواسته بود كه مشاراليها را به سفر عتبات ببرم كه اظهارنامه به من ابلاغ نشده، وكيل مدافع خواهان اظهار نمودند با توجه به اظهارات موكله ماهيت اقرارنامه بين طرفين عقد هبه معوض بوده و لفظ بخشيدن نيز به صراحت در اقرارنامه آمده، لذا با توجه به اين موضوع موكله علاوه بر درخواست­هاي شفاهي دو مرتبه به صورت اظهارنامه از ايشان درخواست نموده كه به تعهد خود عمل نمايد كه زوج با توجه به اقرار ايشان مبني بر وصول اظهارنامه­ها هيچ اقدامي در انجام تعهد خود نكرده است و در اين خصوص از دفتر مراجع تقليد جهت وضوح بيشتر موضوع سؤال گرديده كه ايشان با توجه به موضوع اعلام نموده­اند موضوع هبه معوضه  مي­باشد و لذا با توجه به عدم قبض در اين هبه اين بخشش داراي اشكال مي­باشد چون شرط صحت آن تحقق نيافته و حتي با درخواست زوجه مبني بر مطالبه عوض با انكار از سوي زوج مواجه گرديده است دادگاه ضمن توجه به اظهارات اصحاب پرونده اظهارات وكلاي مدافع خواهان را موجه و منطبق با موازين شرعي و قانوني دانسته و از آنجائي­كه حق رجوع در هبه كذائي براي زوجه محفوظ است و دفاعيات خوانده وجهي ندارد ادعاي خواهان را ثابت دانسته و مستندا به ماده 1102 و 1082 قانون مدني و ماده 519 قانون آئين دادرسي مدني خوانده را به پرداخت تعداد 250 عدد سكه بهار آزادي به عنوان مهريه و هزينه دادرسي در حق خواهان محكوم مي­نمايد و دادگاه در مورد مطالبه حق­الوكاله آن را فاقد شرايط مفاد ماده 521 دانسته و حكم به رد آن صادر مي­نمايد. رأي دادگاه ظرف بيست روز پس از ابلاغ قابل تجديدنظر در دادگاه تجديدنظر مي­باشد.رای مهریه

­­­­­­­­­­­­­­­رئيس شعبه ... محاكم عمومي حقوقي…….رای مهریه

نمونه رای مهریه (نمونه دادنامه مهریه 3)رای مهریه

رای دادگاه

در خصوص درخواست خانم …………… فرزند ………………… به طرفیت ……………….. آقای…………… فرزند …………………. به خواسته تعیین میزان مهریه و تصحیح آن در سند نكاحنامه به این شرح كه خواهان ظهور داشته. مهریه وی مقدار یكصد و چهارده سكه بهار آزادی بوده. و خوانده اظهار نموده مهریه صرف چهارده سكه بهار آزادی بوده است. و خوانده در جهت اثبات ادعای خود به سند رسمی نكاحنامه شماره …………………. صادره از دفتر ازدواج شماره ………………… استناد نموده كه مهریه در آن چهارده سكه بهار آزادی قید شده و خواهان جهت اثبات موضوع به شهادت شهود استناد نموده است. دادگاه قرار استماع شهادت شهود را صادر و از شهود تعرفه شده با رعایت ضوابط مربوطه تحقیق به عمل آورده و شهود متفقاً اظهار داشتند كه مهریه یكصد و چهارده سكه بهار آزادی بوده است. دادگاه جهت بررسی بیشتر موضوع، سردفتر ثبت ازدواج مربوطه را به نام مطلع احضار و از وی نیز تحقیق نموده و وی اعلام داشته دقیقاً به یاد دارد كه مهریه یكصد و چهارده سكه بهار آزادی بوده و اینكه در سند نكاحنامه چهارده سكه ذكر شده، ناشی از سهو القلم است. و نیز یك برگ رونوشت از اصل سند كه در دفترخانه مضبوط است و مهریه در آن یكصد و چهارده سكه ثبت شده را نیز تسلیم دادگاه نموده است، لذا دادگاه با توجه به مسأله 19 ذیل عنوان فصل فیالمهر از كتاب النكاح تحریر الوسیله و مستنداً به مواد 1284، 1290، 1312 و 1321 قانون مدنی دعوی خواهان را وارد تشخیص و مهریه واقعی خواهان را یكصد و چهارده سكه بهار آزادی تعیین مینماید. دفتر ازدواج شماره …………… مكلف است نسبت به اصلاح اشتباه به عمل آمده. اقدام نماید این رأی حضوری و ظرف مدت 20 روز پس از ابلاغ قابل اعتراض و رسیدگی در دادگاه تجدیدنظر مركز استان ………………. میباشد.رای مهریه

 ­­­­­­­­­­­­­­­رئيس شعبه ... محاكم عمومي حقوقي…….

نمونه رای مهریه (نمونه دادنامه مهریه 4)رای مهریه

رای دادگاه

در این پرونده خانم ……………….. فرزند ……………… به طرفیت خانم ………………. فرزند…………… به قیمومت از آقای …………….. فرزند ……………… به وكالت آقای………… وكیل پایه یك دادگستری به خواسته الزام خوانده به پرداخت مهریه خواهان از اموال مولی علیه خوانده. با توجه به جامع محتویات پرونده از جمله اظهارات خواهان كه اظهار نموده در تاریخ …………. به عقد نكاح دائم با آقای …………… ازدواج نموده و سپس متوجه شده كه وی دچار سفاهت میباشد و از باب تدلیس درخواست فسخ نكاح را نموده و به موضوع در دادگاه صالح رسیدگی و طی دادنامه شماره………… صادره در پرونده كلاسه …………. كه طی دادنامه شماره …………….. در دادگاه تجدیدنظر مركز استان ……………. نیز مورد تأیید قرار گرفته، نكاح یاد شده فسخ گردیده است، وكیل خوانده اظهار داشته مطالب معنون از سوی خواهان صحیح است، ولی بین خواهان و خوانده مواقعه رخ نداده و بنابراین مهریهای به وی تعلق نمیگیرد. دادگاه در خصوص مورد از خود زوج تحقیق نموده و وی انجام مواقعه را تصدیق نموده و زوجه نیز اظهار داشته مكرراً مواقعه صورت گرفته است. علاوه بر این خواهان گواهی پزشكی قانونی به شماره …………… مبنی بر بكارت خود تا روز قبل از زفاف را ارائه نموده و شهود نیز شهادت دادهاند كه زوجین با هم خلوت داشته اند و پس از شب زفاف شهرت به انجام عمل زناشویی پیدا شده لذا در مجموع برای دادگاه علم حاصل شده كه مواقعه بین زوجین صورت گرفته است. لذا با توجه به مسأله 9 ذیل عنوان القول فی العیوب الموجبة اخیارالفسخ والتدلیس از كتاب النكاح تحریرالوسیله و به استناد به ماده 1102 و 1082 قانون مدنی و مفهوم ماده 1101 همان قانون دادگاه خوانده را به پرداخت تعداد پنجاه سكه بهار آزادی به عنوان مهریه از اموال مولی علیه خود در حق خواهان محكوم مینماید. این رأی مستنداً به مواد 330 و 334 و 336 قانون آئین دادرسی مدنی دادگاههای عمومی و انقلاب ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل اعتراض و رسیدگی در دادگاه تجدیدنظر مركز استان …………….. میباشد.رای مهریه

­­­­­­­­­­­­­­­رئيس شعبه ... محاكم عمومي حقوقي…….

...


دادخواست مهریه،رای مهریه،نمونه دادخواست،نمونه رای،مهریه،دادشید،وکیل،وکالت،طلاق


گروه وکلای دادشید

موسسه حقوقی ندای عدالت ساعی (گروه وکلای دادشید) با بهره گیری از وکلای پایه یک دادگستری آماده ارائه انواع خدمات حقوقی و وکالت در مراجع حقوقی کیفری دیوان عدالت و  سایر مراجع حقوقی و اداری توسط وکیل و مشاوره حقوقی در سرتاسر کشور می باشد جهت ارتباط با این مجموعه اینجا را کلیک کنید.

همیشه بخاطر داشته باشید؛ مسائل مشابه حقوقی الزاماََ راه حل مشابهی ندارند بدون مشورت با وکیل یا مشاور حقوقی هیچ گونه اقدامی انجام ندهید.

2 نظر

در حال حاضر هیچ نظری داده نشده است

نظر بدهید

دسته بندی
دسته بندی مقالات 68
مقالات ما
۱۵ آذر

اجازه مالک

  اجازه مالک اجازه مالک یا اجازه در عقد فضولی به موافقت مالک یا ولی مالک در مورد تصرف فضولی یا معاملات فضولی توسط دیگران اشاره دارد. این مفهوم در...

بدون دیدگاه
ادامه مطلب
۱۲ آذر

ارزیابی حقوقی مالک

ارزیابی حقوقی مالک ارزیابی حقوقی مالک به معنای بررسی وضعیت حقوقی مالکیت یک ملک است. این ارزیابی شامل بررسی مستندات حقوقی مربوط به ملک، اطمینان از اینک...

بدون دیدگاه
ادامه مطلب
۱۰ آذر

املاک مجهول المالک کدامند ؟

  املاک مجهول المالک کدامند ؟ املاک مجهول المالک کدامند ؟ املاکی هستند که مالک آن‌ها مشخص نیست. این املاک ممکن است به دلیل عدم ثبت یا عدم تقاضای ...

بدون دیدگاه
ادامه مطلب