اصفهان خیابان نیکبخت روبروی دادگستری ساختمان ماکان 5 طبقه سوم واحد 37
تماس با ما 09332373448
ایمیل dadshid@gmail.com
ساعات کاری شنبه تا چهارشنبه۸الی ۱۵
blog3
نمونه دادخواست مهریه – چطور دادخواست مهریه بنویسیم + فیلم
نمونه دادخواست مهریه – چطور دادخواست مهریه بنویسیم + فیلم

نمونه دادخواست مهریه – چطور دادخواست مهریه بنویسیم + فیلم

دادخواست مهریه : پس از تحقق عقد نکاح، رابطه زوجیت بین طرفین ایجاد و حقوق و تکالیفی برای طرفین مقرر می‌شود از جمله آن تکالیف پرداخت نفقه، مهریه، اجرة المثل، نحله، تنصیف اموال می‌باشد که بعضی از این‌ها با عقد ازدواج به عهدۀ شوهر است مثل نفقه و مهریه و بعضی از آن‌ها منوط به تحقق طلاق و جدایی میان آن‌هاست مثل اجرة المثل،‌که هر کدام در واژه‌های جداگانه توضیخ داده می‌شود.
مهریه در لغت به معنای کابین و جنسی که در وقت نکاح بر عهدۀ شوهر است می‌باشد و در اصطلاح حقوقی نیز مهر یا صداق مالی است که زن بر اثر ازدواج مالک آن می‌گردد و مرد ملزم به پرداخت آن به زن می‌باشد.(دادخواست مهریه)

براساس فلسفهٔ اولیهٔ تعیین مهریه، مهر نوعی هدیه، پیشکش، نحله، اعطای بدون عوض و از روی صداقت (صداق) به صورت نقدی با تاکید بر معادل و ویژگی معنوی و فرامادی آن بوده است. برخی منابع مانند تفسیر نمونه نتیجه می‌گیرند «صدُقاتهن» از ماده «صداق» است و بدان جهت به مهر «صداق» یا «صدُقه» گفته می‌شود که نشانه راستین بودن علاقه مرد و محبت او به زن است. همچنین کلمه «نحله» به گفتهٔ راغب اصفهانی از «نحل» به معنای زنبورعسل است؛ چون زنبورعسل بدون توقعی عسل خود را می‌بخشد، کلمه «نحله» دلالت دارد که فلسفهٔ مهریه، تقدیمی، پیش‌کشی، عطیه و هدیه است. بر اساس برخی منابع فقه اسلامی مانند جواهر الکلام، مهری که شوهر به زن می‌پردازد، در حقیقت، عوضِ حقِ بهره بردن از بضع (آلت زنانگی) است.


امتیاز زن در تعیین صلاحیت دادگاه خانواده 

[aparat id="U7p92"]


صدورقرار تامين مهريه وتوقيف اموال خوانده به ميزان مهريه

رياست محترم دادگاه عمومي شهرستان …………

باسلام، احتراما به استحضار ميرساند اينجانب به دلالت سند نکاحيه شماره………… تنظيمي در دفتررسمي ازدواج شماره…….. درتاريخ ……….. به عقد نکاح رسمي وقانوني خوانده در آمدم.که وفق مفاد مندرج در عقدنامه تعداد ………سکه  طلاي بهار آزادي(مبلغ………..ريال) به عنوان مهريه بر ذمه خوانده تعيين وتوافق گرديد.باعنايت به اينکه تاکنون اقدامي درجهت پرداخت آن ننموده است فلذا درخواست صدور قرار تامين بموجه ماده ۱۰۸ قانون آيين دادرسي مدني وهمچنين ماده ۱۱۷ همان قانون جهت توقيف اموال قبل از ابلاغ از اموال خوانده معادل بهاي مهريه مورد استدعاست. (دادخواست مهریه)         

باتشکر

امضاء خواهان

.

نمونه دادخواست مطالبه مهريه وتامين خواسته

تقاضاي محکوميت خوانده به پرداخت مبلغ……. ريال ( تعداد…….سکه تمام بهار آزادي مقوم به مبلغ……..ريال ) به عنوان مهريه به نرخ روزوبدواصدور قرار تامين خواسته از اموال خوانده بااحتساب کليه خسارات قانوني اعم از هزينه دادرسي وحق الوکاله وکيل

رياست محترم دادگاه عمومي شهرستان …………

باسلام، احتراما به استحضار ميرساند اينجانب به دلالت سند نکاحيه شماره………… تنظيمي در دفتررسمي ازدواج شماره…….. درتاريخ ……….. به عقد نکاح رسمي وقانوني خوانده در آمدم.که وفق مفاد مندرج در عقدنامه تعداد ………سکه  طلاي بهار آزادي (مبلغ………..ريال) به عنوان مهريه بر ذمه خوانده تعيين وتوافق گرديد.باعنايت به اينکه تاکنون اقدامي درجهت پرداخت آن ننموده است

فلذا درخواست صدور قرار تامين بموجب ماده ۱۰۸ قانون آيين دادرسي مدني وهمچنين ماده ۱۱۷ همان قانون جهت توقيف اموال قبل از ابلاغ از اموال خوانده معادل بهاي مهريه وهمچنين اتخاذتصميم شايسته به صدور حکم بايسته دائربه وصول مهريه به اينجانب به نرخ روز (بر اساس شاخص بانک مرکزي) بااحتساب کليه خسارات قانوني اعم از هزينه دادرسي وحق الوکاله وکيل مورد استدعاست.  (دادخواست مهریه)

امضاء خواهان

.

نمونه دادخواست مهريه

تقاضاي محکوميت خوانده به پرداخت مبلغ……. ريال ( تعداد…….سکه تمام بهار آزادي مقوم به مبلغ……..ريال ) به عنوان مهريه به نرخ روز بااحتساب کليه خسارات قانوني اعم از هزينه دادرسي وحق الوکاله وکيل

رياست محترم دادگاه عمومي شهرستان …………

باسلام، احتراما به استحضار ميرساند اينجانب به دلالت سند نکاحيه شماره………… تنظيمي در دفتررسمي ازدواج شماره…….. درتاريخ ……….. به عقد نکاح رسمي وقانوني خوانده در آمدم.که وفق مفاد مندرج در عقدنامه تعداد ………سکه  طلاي بهار آزادي(مبلغ………..ريال) به عنوان مهريه بر ذمه خوانده تعيين وتوافق گرديد.باعنايت به اينکه تاکنون اقدامي درجهت پرداخت آن ننموده است

فلذا درخواست اتخاذتصميم شايسته به صدور حکم بايسته دائربه وصول مهريه به اينجانب به نرخ روز (بر اساس شاخص بانک مرکزي) بااحتساب کليه خسارات قانوني اعم از هزينه دادرسي وحق الوکاله وکيل مورد استدعاست.               

با تشکر

امضاء خواهان

.

نمونه دادخواست مهريه (۲)

تقاضاي محکوميت خوانده به پرداخت مبلغ……. ريال ( تعداد…….سکه تمام بهار آزادي مقوم به مبلغ……..ريال ) به عنوان مهريه به نرخ روز بااحتساب کليه خسارات قانوني اعم از هزينه دادرسي وحق الوکاله وکيل

رياست محترم دادگاه عمومي شهرستان …………

اينجانبه به استناد كپي مصدق عقدنامه شماره مورخ ......... باخوانده عقدازدواج دائمي در دفترخانه "شماره ونام شهرستان" منعقد كرده ايم. نظر به اينكه مهريه مقرر در عقدنامة مذكور به ميزان ريال كلاً برذمه زوج و عندالمطالبه مي باشد فلذا مستنداً به مواد ۱۰۸۲ قانون مدني و تبصره الحاقي ۲۹/۴/۷۶ آيين نامه اجرايي به ماده مذكور و ماده ۱۹۸ قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني صدور حكم به محكوميت خوانده به پرداخت مهريه مذكور در عقدنامه به ميزان /ريال وفق تغيير شاخص قيمت سالانه زمان تاديه و جميع خسارات و هزينه دادرسي درحق اينجانب مورد استدعاست.

با تشکر

امضاء خواهان

.

نمونه دادخواست مهريه به قیمت روز 

تقاضاي محکوميت خوانده به پرداخت مبلغ……. ريال ( تعداد…….سکه تمام بهار آزادي مقوم به مبلغ……..ريال ) به عنوان مهريه به نرخ روز بااحتساب کليه خسارات قانوني اعم از هزينه دادرسي وحق الوکاله وکيل

رياست محترم دادگاه عمومي شهرستان …………

احتراماً اينجانب در تاریخ ... به موجب عقدنامهي شمارهي ... به عقد دائم خوانده درآمدم. با عنایت به این که مهریهي اینجانب مبلغ ... ريال تعیین گردیده است، نظر به حدوث نزدیکی فی مابین و تغییر شاخص قیمت سالانه نسبت به زمان اجرای عقد مستند به تبصرهي الحاقی به مادهي ۱۰۸۲ قانون مدني و بند ب از مادهي ۱۰۸ و مادهي ۱۹۸ و ۵۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی صدور حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ ... ریال با لحاظ تغییر شاخص قیمت سالانه، خسارات دادرسی و در ضمن با عنايت به احتمال نقل و انتقال اموال از سوي خوانده مستند به بند ب از مادهي ۱۰۸ قانون آيين دادرسي مدني صدور قرار تأمین خواسته مورد استدعا است.(نمونه دادخواست مهریه)

با تشکر

امضاء خواهان

.

نمونه دادخواست مطالبه سکه بهار آزادی به عنوان مهریه

تقاضاي محکوميت خوانده به پرداخت مبلغ……. ريال ( تعداد…….سکه تمام بهار آزادي مقوم به مبلغ……..ريال ) به عنوان مهريه به نرخ روز بااحتساب کليه خسارات قانوني اعم از هزينه دادرسي وحق الوکاله وکيل

رياست محترم دادگاه عمومي شهرستان …………

احتراماً با عنایت به این که به موجب عقدنامهي شمارهي ... در تاریخ ... به عقد دائم خوانده درآمدهام و با توجه به این که مهریهي اینجانب مقدار ... سکه بهار آزادی تعیین شده است و خوانده تاكنون از تأدیه آن خودداری ورزیده است مستند به مادهي ۱۰۸۲ قانون مدنی و مادهي ۱۹۸و ۵۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی صدور حکم بر محکومیت خوانده به تأدیه تعداد… سکه بهار آزادی و خسارت دادرسی را استدعا دارم.

با تشکر

امضاء خواهان

.

نمونه دادخواست مطالبه مهريه به همراه اعسار از هزینه دادرسی

تقاضاي محکوميت خوانده به پرداخت مبلغ……. ريال ( تعداد…….سکه تمام بهار آزادي مقوم به مبلغ……..ريال ) به عنوان مهريه به نرخ روز بااحتساب کليه خسارات قانوني اعم از هزينه دادرسي وحق الوکاله وکيل

رياست محترم دادگاه عمومي شهرستان …………

احتراماً به استحضار عالی میرسانم اینجانب به موجب عقدنامهي رسمی شمارهي .... به زوجیت خوانده درآمدم. مبلغ ... ريال به عنوان مهریهام قرار داده شده است. نظر به این که بین اینجانب و خوانده نزدیکی واقع شده است و از تاریخ وقوع عقد تاکنون تغيير شاخص قیمت سالانه رخ داده است و خوانده از پرداخت مهریهام استنکاف ورزیده است مستند به تبصرهي الحاقی به مادهي ۱۰۸۲ قانون مدنی و مادهي ۱۹۸ قانون دادرسی مدنی صدور حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ … ريال بابت مهریه با محاسبهي آن به قیمت روز بر اساس شاخص اعلامی بانک مركزی مورد استدعا است. در ضمن نظر به ناتوانی اینجانب از پرداخت هزینهي دادرسی مستند به مادهي ۵۰۴ قانون آیین دادرسی مدنی صدور حکم بر اعسار اینجانب از پرداخت هزينهي دادرسی دعوای مطروحه را خواستارم.

با تشکر

امضاء خواهان

.

نمونه دادخواست مطالبه نصف مهر مازاد پرداختی

تقاضاي محکوميت خوانده به پرداخت مبلغ……. ريال ( تعداد…….سکه تمام بهار آزادي مقوم به مبلغ……..ريال ) به عنوان مهريه به نرخ روز بااحتساب کليه خسارات قانوني اعم از هزينه دادرسي وحق الوکاله وکيل

رياست محترم دادگاه عمومي شهرستان …………

احتراماً با توجه به این که اینجانب و خوانده به موجب عقدنامهي شمارهي ... در تاریخ … با یکدیگر به عقد دائم ازدواج کردیم اما به علت مشکلات و اختلافات حادث در تاریخ ... به موجب طلاقنامهي شمارهي ... خوانده را طلاق دادهام و نظر به این که در عقدنامهي مذکور مهریهي خوانده مقدار ... تعداد ... سکه بهار آزادی، و یا مبلغ ... ريال وجه نقد قرار داده شده بود و اینجانب در تاریخ ... به موجب رسید عادی مورخ ... ، گواهی گواهان ... ، سند رسمی شمارهي ... ، تمامی مهریه را به ایشان پرداخت، تأدیه کردهام و قبل از وقوع نزدیکی وی را طلاق دادهام در حالی که ایشان به موجب مادهي ۱۰۹۲ قانون مدنی تنها مستحق دریافت نصف مهریه بوده است لذا مستند به مادهي مرقوم و مادهي ۲۶۵ قانون استنادی صدور حکم بر محکومیت خوانده به بازپرداخت مبلغ ... ريال، تأدیهي مقدار ... سکه بهار آزادی را كه بدون استحقاق دريافت داشته است، خواستارم.

با تشکر

امضاء خواهان

.

نمونه دادخواست مطالبه نصف مهر مازاد پرداختی

صدور حكم مبنی بر الزام زوج به پرداخت نیمی از مهریه به میزان …………. ریال به استناد به حق حبس و و بهای آن مطالبه هزینه دادرسی

رياست محترم دادگاه عمومي شهرستان …………

احتراماً؛ به استحضار میرساند اینجانب ………….. طبق سند ازدواج شماره …………….. مورخ ………….. تنظیمی در دفتر ازدواج شماره …………….. شهرستان …………… با مهریه معادل …………… به عقد دایم آقای ………….. (خوانده) در آمدهام با این حال علیرغم گذشت مدت ………….. ماه به استناد ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی و استفاده از حق حبس، از حضور در اقامتگاه زوج خودداری كرده و تمكین خود را مشروط به تأدیه نیمی از مهریه از جانب زوج نمودهام. اكنون از آن مقام عالی، تقاضای صدور حكم مبنی بر الزام خوانده به پرداخت مهریه را دارد.

با تشکر

امضاء خواهان

.

نمونه دادخواست پرداخت اقساطي مهريه

رياست محترم دادگاه عمومي شهرستان …………

با توجه به اين كه اينجانب به موجب دادنامهی شمارهی ....... صادرشده از آن دادگاه به پرداخت ...... ريال وجه نقد بابت مهريه در حق خوانده محترم محكوم شدهام، نظر به اين كه اينجانب كارمند اداره .....، كارگر شركت ......، هستم و درآمد ماهانه من مبلغ ...... ريال است؛ لذا توان پرداخت محكوم به را بهصورت يكجا ندارم؛ لذا صدور حكم بر پذيرش اعسار اينجانب از پرداخت دفعي محكوم به و صدور حكم مبني بر پرداخت مهريه به صورت اقساط را درخواست ميكنم.

با تشکر

امضاء خواهان

.

نمونه درخواست صدور قرار تامین خواسته قبل از تقدیم دادخواست مهریه

احتراماً با عنايت به اين كه به موجب عقدنامه شماره ..... صادره در دفتر خانه شماره ............ شهرستان ................ در تاريخ ............ به عقد دائم خوانده درآمدهام و با توجه به اين كه مهريه اينجانب مقدار ..... سكه بهار آزادي تعيين شده است و خوانده تاكنون از تأديه آن خودداري ورزيده است و با توجه به اين كه خوانده قصد دارد براي فرار از پرداخت بدهي خود به اينجانب مبادرت به انتقال اموال و دارايي خود نمايد مستند به مادهي ۱۰۸ قانون آيين دادرسي مدني صدور قرار تأمين مهريه را استدعا دارم. نظر به اين كه مهريه در معرض تضييع است اجراي قرار تأمين خواسته قبل از ابلاغ آن را مستند به ماده ۱۱۷ قانون استنادي درخواست مي نمايم. دادخواست درخصوص مطالبه مهر متعاقباً تقديم خواهد شد.

با تشکر

امضاء خواهان (وکیل مهریه اصفهان)

...


نمونه دادخواست مهریه


همیشه به خاطر داشته باشید مسائل و موضوعات حقوقی الزاما راه حل مشابهی ندارند، بدون مشورت با وکیل و مشاور حقوقی اقدامی انجام ندهید.


0 نظر

در حال حاضر هیچ نظری داده نشده است

نظر بدهید

دسته بندی
دسته بندی مقالات 68
مقالات ما
۱۰ آذر

املاک مجهول المالک کدامند ؟

  املاک مجهول المالک کدامند ؟ املاک مجهول المالک کدامند ؟ املاکی هستند که مالک آن‌ها مشخص نیست. این املاک ممکن است به دلیل عدم ثبت یا عدم تقاضای ...

بدون دیدگاه
ادامه مطلب
۹ آذر

احراز کاربری تجاری

  احراز کاربری تجاری احراز کاربری تجاری به معنای تغییر کاربری یک ملک از نوع مسکونی به نوع تجاری است. برای تغییر کاربری مسکونی به تجاری، باید از ش...

بدون دیدگاه
ادامه مطلب
۵ آذر

تائید بطلان معامله به دلیل حجر

  تائید بطلان معامله به دلیل حجر تائید بطلان معامله به دلیل حجر در قاضای نفع است و یا شخص ذی سمت باطل محسوب می‌شود. حجر به معنای ممنوع شدن شخص از...

بدون دیدگاه
ادامه مطلب