, ,

روش ابطال سند مالکيت قبلی و صدور سند جديد در اجرای قانون زمین شهری

/
روش ابطال اسناد مالکيت قبلی و صدور سند مالکيت جديد در اجرای قا…
, ,

روش صدور سند مالکیت المثنی (سند المثنی،چگونه سند المثنی بگیریم)

/
روش صدور سند مالکیت المثنی (سند المثنی،چگونه سند المثنی بگیریم،مراحل گرفتن سند ال…
, ,

روش ثبت و صدور سند مالکيت املاک ثبت شده (ثبت سند مالکیت،صدور سند مالکیت)

/
 روش ثبت و صدور اسناد مالکيت املاک ثبت شده (ثبت سند مالکیت،صدور…
, ,

روش انتشار آگهی تحديد حدود (چگونه درخواست تحدید حدود ملک بدهیم)

/
روش انتشار آگهی تحديد حدود (چگونه درخواست تحدید حدود ملک بده…
, ,

روش صدور سند مالکيت املاک جاری و نحوه ثبت آن در دفاتر املاک

/
روش صدور سند مالکيت املاک جاری و نحوه ثبت آن در دفاتر املاک (درخواس…
, ,

روش درخواست سند (چگونه سند مالکیت بگیریم)

روش درخواست سند (چگونه سند مالکیت بگیریم،مراحل درخواست سند ز…
, ,

تغییر نام (چگونه نام یا نام خانوادگی را تغییر دهیم) _ گروه وکلای دادشید

/
تغییر نام (چگونه نام یا نام خانوادگی را تغییر دهیم) برابر ماده…
, ,

نحوه افراز و تفکیک املاک _ گروه وکلای دادشید

/
نحوه افراز و تفکیک املاک وکیل دعاوی ثبتی، وکیل ثبت اسناد، وکیل وص…
, ,

مختصری در خصوص سند و ارکان آن

/
مختصری در خصوص سند و ارکان آن تعریف سند: سند در لغت به معني «ت…