,

قانون گذرنامه _ گروه وکلای دادشید

/
قانون گذرنامه وکیل دادسرا،وکیل دادگاه کیفری،وکیلمتهم،مشاوره حقوقی،مشاوره…
,

قانون کار _ گروه وکلای دادشید

/
قانون کار وکیل اداره کار،وکیل دیوان،وکیل تامین اجتماعی،وکیل بیمه،وکیل تجاری…
,

متن قانون شهرداری _ گروه وکلای دادشید

/
متن قانون شهرداری وکیل شهرداری،وکیل ماده صد،کمیسیون ماده 100،وکیل …
,

متن قانون شکار و صید _ گروه وکلای دادشید

/
متن قانون شکار و صید وکیل کیفری، وکیل جعل ، وکیل در خصوص جعل ،وکیل برای مشاور…
,

متن قانون زمین شهری _ گروه وکلای دادشید

/
متن قانون زمین شهری وکیل ملکی،وکیل جهاد کشاورزی،وکیل ثبتی،وکیل …
,

قانون روابط موجر و مستاجر 76 _ گروه وکلای دادشید

/
قانون روابط موجر و مستاجر 76 وکیل ملکی،وکیل تخلیه،وکیل سرقفلی،وکیل تجاری، وکی…
,

قانون روابط موجر و مستاجر 56 _ گروه وکلای دادشید

/
قانون روابط موجر و مستاجر 56 وکیل ملکی،وکیل تخلیه،وکیل سرق…
,

متن قانون داوری تجاری بین المللی _ گروه وکلای دادشید

/
متن قانون داوری تجاری بین المللی وکیل داوری،وکیل داور،داوری دعاوی،وک…
,

متن قانون حمایت از حقوق معلولان _ گروه وکلای دادشید

/
متن قانون حمایت از حقوق معلولان وکیل تجاری، وکیل ثبت شرکت، وکیل وصول مطالبات،وکیل چک،وکیل چک برگشتی،وکیل ثبتی، وکیل ملکی،مشاوره حق…
,

متن قانون تأمین زنان و کودکان بی سرپرست _ گروه وکلای دادشید

/
متن قانون تأمین زنان و کودکان بی سرپرست مصوب 1371/8/24 وکیل تجاری، وکی…